Temelj

O zlato solnce zaželeno! Ko prej nam siješ spet rumeno; pregnalo si oblak teman, o svitli svet, o beli dan!

                                                                   Josip Stritar

     Dejstvo je dejansko, obstoječe stanje stvari, ki ustreza resničnemu stavku.

     Je nedejansko, neobstoječe stanje stvari, ki ustreza neresničnemu stavku, dejstvo?

     ‘Vidim deset peresno deteljico.’

     Je stavek resničen?

     Da, subjektivno.

     Objektivno ne.

     Deset peresna deteljica je logično možna, je pa mogoča v zunanjem izkustvu?

     Kot mi je znano, ne.

     Je tri peresni pterodaktil mogoč?

     Logično ne.

     V izkušnji?

     Da, izkustvo ni objektivno.

     Je mogoče, da se pogledam v obraz v ogledalu tako, da sem v ogledalu mrtev, pred njim pa živ?

     Se v ogledalu smejim, ne pa pred njim (ali obratno)?

     V ogledalu sem živ, pred ogledalom pa mrtev?

     Se živ vidim mrtvega, mrtev pa živega?

     V ogledalu?

     Zunaj ogledala?

     Kaj vidim v ogledalu (če postavim znanstveno fantastiko na stran)?

     Svojo podobo.

     Sta resnična oba svetova?

     Svet v ogledalu, kjer sem sam?

     Svet, kjer sem sam: pred ogledalom?

     V ogledalu sem isti, pred njim enak?

     Pred ogledalom sem isti, v njem enak?

     Nisem v ogledalu, ki je v svetu, kjer sem sam?

     V ogledalu le vidim svojo podobo?

     Nisem v svetu, kjer sem sam, ki je v ogledalu?

     Kaj le vidim v svetu?

     Svojo podobo?

     Svet ni podoba?

     Ni ogledala?

     Je.

     V njem je podoba sveta.

     Svet ni podoben podobi sveta?

     Ni sveta?

     Je.

     V njem je ogledalo: v ogledalu je podoba.

     Podoba ogledala?

     Da, ogledalo je v svetu.

     Svet je v ogledalu?

     Da, njegova podoba.

      Podoba ogledala?

      Ne, sveta.

       V svetu je ogledalo, v ogledalu je svet.

       Podoba ogledala je ista kot podoba sveta?

     Enaka.

     Je podoba sveta enaka kot podoba ogledala?

     Ne, je ista.

     Lahko vidim svet, ne pa njegove podobe?

     Vidim ogledalo zunaj sveta?

     V ogledalu vidim podobo sveta, v svetu podobo ogledala.

     Ogledalo ni podoba?

     Podoba je svet?

     Svet ni podoba, ta je ogledalo?

     V svetu ne primem za podobo, primem za ogledalo.

     Kaj vidim?

     Podobo sveta?

     Da, ogledalo.

     V ogledalu primem za svet, ne za podobo.

     Kaj vidim?

     Podobo ogledala?

     Da, svet.

     V ogledalu vidim svet, ki je podoba.

     V svetu vidim ogledalo, ki je podoba.

     Če ne vidim podobe, ne vidim sveta.

     Če ne vidim ogledala, ne vidim podobe.

     Ogledala?

     Da, sveta.

     Sveta?

     Da, ogledala.

     Je isti svet enaka podoba, ista podoba pa enak svet?

     Da, ker je enak svet ista podoba, enaka podoba pa isti svet.

     Vidim dva svetova: enakega in istega.

     Enak je podoba, ki ni enaka, temveč ista. Isti je podoba, ki ni ista, marveč enaka.

     Enaka podoba je isti svet, ista podoba je enak svet.

     Svet je isti?

     Da, podoba je enaka.

     Je ista podoba?

     Da, svet je enak.

     Vidim podobo, ne pa sveta?

     Vidim svet, ne pa podobe?

     Ne.

     Podoba je svet?

    Isti da, ne pa enak. Je enak svet podoba?

     Je ista podoba, ki ni ista, temveč enaka kot svet.

     Naj vidim ogledalo, če ne vidim podobe sveta, ki je ogledalo?

     Naj vidim svet, če ne vidim podobe ogledala, ki je svet?

     Ogledalo eksistira kot svet, ki biva kot ogledalo?

     Svet biva kot ogledalo, ki eksistira kot svet?

     V ogledalu ni sveta, v svetu ni ogledala?

     V ogledalu je podoba sveta, v svetu je podoba ogledala?

     Podoba sveta je v ogledalu, ki ga ni v svetu?

     Podoba ogledala je v svetu, ki ga ni v ogledalu?

     Kaj vidim v ogledalu sveta?

     Sebe mrtvega?

     Sem v svetu ogledala mrtev, v ogledalu sveta pa živ?

     Ne.

     V svetu ogledala se vidim mrtvega v ogledalu sveta. V ogledalu sveta se vidim mrtvega v svetu ogledala.

     Sem mrtev v svetu?

     Ne v ogledalu.

     V ogledalu?

     Ne v svetu.

     Ne bom umrl?

     Vem, da bom.

     V svetu?

     Da, v ogledalu.

     V ogledalu?

     Ne, v svetu.

     Svet ogledala je ogledalo sveta. Ogledalo sveta je svet ogledala.

     Ne verjamem, da bom umrl, saj bom umrl v svetu.

     Ne verjamem, da bom umrl v svetu, saj vem, da bom umrl v ogledalu.

     Umrl bom v ogledalu, ker ne verjamem, da bom umrl.

     Vem, da bom umrl v svetu, ker ne verjamem, da bom umrl v ogledalu.

     Umrl bom v podobi sveta?

     Vem, da bom umrl v ogledalu, saj ne verjamem, da bom umrl v svetu.

     Umrl bom v podobi ogledala?

     Ne verjamem, da bom umrl v ogledalu, ker vem, da bom umrl v svetu.

     Bom umrl v eksistenci?

     Ne, v bivanju.

      Tam?

     Ne, ‘tam’.

      Je eksistenca ‘eksistenca’ ?

     Da, bivanje.

     Tudi bivanje »je« eksistenca.

     ‘Tam’?

     Tam.

     Na drugi strani meje?

     Da, ‘tam’.

     Meja »je«, saj biva, ker ni prestopna.

     Meja ni prehodna, saj »je«, ker eksistira.

     Komu zvoni?

      Meni, ki slišim ‘mejo, ki je ni’, saj je prestopna.1

     Verjamem v smrt?

     Zanjo ne vem.

     Vidim do prvega plota?

     Do konca neskončnosti, saj »»ne vidim«« ‘Predmeta’.

     Ta je onstran ‘meje’ ?

     Da, ‘tam’ ni ničesar.

     Je zdravi razum največji metafizik?

     Ustrele cevi, zadene kopito?

‘Apel podobo na ogled postavi, ker bolj resnico ljubi kakor hvalo … ‘

      Kaj meni smolec, ki ogleduje obuvalo?

‘ . . . jermenov meni, da ima premalo . . . ‘

‘ Zavrne ga obraznik imenitni, in tebe z njim, kdor napačen si očitar, rekoč: ‘Le čevlje sodi naj Kopitar!’ 

      Sem v ogledalu, kjer je moj svet (nisem v svetu, kjer sem sam), ker sem v svetu, kjer sem isti (nisem v ogledalu, kjer sem enak)?

     Sem v svetu, kjer sem sam (nisem sam v ogledalu, kjer je moj svet), saj sem v ogledalu, kjer sem isti (nisem v svetu, kjer je moj svet)?

     Moj svet je v ogledalu, kjer sem sam?

     Sam sem v svetu, kjer je moje ogledalo?

     V svetu sem realen, v ogledalu pa resničen?

      Sem realen v ogledalu in resničen v svetu?

     V svetu sem realen, ker nisem sam, saj sem resničen v ogledalu.

     Tudi v ogledalu nisem sam.

     Tam sem realen, ker sem resničen v svetu.

     Resničen sem, saj sem realen.

      Realen sem, ker sem resničen.

      Svet je realen ali resničen?

      Je svet resničen ali realen?

      Tisti, ki biva v ogledalu zunaj sveta?

      Ta, ki eksistira onstran ogledala?

      Podoba v ogledalu, ki eksistira?

      Podoba, ki biva zunaj ogledala?

      Ta, ki eksistira, ali ta, ki biva … ?

      Ista ali enaka … ?

     Obe.

     Spremenljivka ni prazna: v njej ni ničesar.

    Spremenljivka je prazna: nekaj je v njej.

     Podoba v svetu?

      Da, v ogledalu.

      Podoba v ogledalu?

       Da, v svetu.2

1      Meja med eksistenco in bivanjem je absolutna.

Kot takšna je zunanja ter ni prestopna.

Prehajam jo neprestano, ker sta bivanje in eksistenca relativna: saj ju deli, s tem pa poveže, ker ju poveže ter s tem deli, absolutno neprestopna meja.

Eksistenca in bivanje sta absolutno relativna. Med njima ni nobene meje. Bivanje prestopi mejo ter je eksistenca. Eksistenca preide mejo in je bivanje.

Meja, ki je absolutna, ni prestopna.

Glede na absolutno ter neprehodo mejo sta bivanje in eksistenca relativna.

Neprenehno jo prestopata, saj sta zunaj meje.

Meja je notranja, ker je onstran bivanja ter eksistence.

Eksistenca in bivanje sta zunaj ter sta relativna. Med njima ni nobene meje. Ta je onstran njiju. Sta zunaj meje, ki je med njima ni, ker sta relativna. Meje ni, saj ni prehodna.

Meja je prestopna ter je ‘meja’, ker ni zunanja. Je hrbtna stran zunanje, neprestopne meje. Ta je absolutna in je prehodna: eksistenca je bivanje, bivanje je eksistenca. Sta zunaj meje, saj je nista prestopila. Med njima meje ni, ker je zunanja.

Je prehodna ter je znotraj bivanja in eksistence. Sta razcepljena, saj ju ničesar ne deli. Deli ju ‘meja, ki je ni’, ker sta povezana. Med njima ni nobene meje. Ta je prestopna, saj je notranja.

Je absolutna. Ni zunanja meja, ki ni prehodna, ker je absolutna. Je notranja, saj je relativna. Prav tako zunanja meja, ker je absolutna.

Notranja meja je prestopna in je absolutna, saj je relativna. Zunanja meja ni prehodna ter je relativna, ker je absolutna.

V prvem primeru sta bivanje in eksistenca relativna: med njima ni nobene meje, saj je znotraj njiju.

V drugem primeru sta eksistenca ter bivanje absolutna: med njima ni nobene meje, ker je zunaj njiju.

Notranja meja je prestopna, zunanja meja ni prehodna.

Prva je absolutna in je glede zunanje meje relativna.

Druga je absolutna ter je relativna glede na notranjo mejo.

Druga je na hrbtni strani prve, ta je na drugi strani druge.

Druga je: ima oba bregova in ni prestopna.

Prve ni ter je prehodna.

Zunanjega roba nima.

Ima en rob, ki je zunanji, saj omejuje le notranje.

Ima notranji rob, ki ni zunanji.

Ni ga, ker »je« zunanji.

Tudi tega ni, saj »je« notranji.

Notranji rob je in ni zunanji.

Zunanji rob ni ter je zunanji.

Breg je en sam.

Omejuje le notranje – ni ga zunaj.

Ni ga znotraj – omejuje le zunanje.

Kje je?

Med bivanjem in eksistenco.

Med eksistenco ter bivanjem.

Med njima ni nobene meje.

Je pa rob.

En sam breg.

Na drugi strani eksistence ni.

Tam je bivanje.

Bivanja ni na drugi strani.

Tam je eksistenca.

Kaj je na drugi strani?

Rob.

Ta je breg?

Da.

Je na drugi strani.

Tam je rob?

»Da«.

Je tam breg?

»Ne«.

‘Meje’ ni.

Ima en rob, ki je breg.

Breg je sam, ker je rob.

‘Meja’ je prestopna.

Preidem bivanje in stopim v »bivanje«, ki je eksistenca.

Prestopim eksistenco ter stopim v bivanje, ki je »eksistenca«.

Druge strani ni.

Tam je »bivanje«.

Je pa prva stran.

Tam je »eksistenca«.

Med bregovoma je rob.

Med robovoma je breg.

‘Meje’ ni.

Ima bregova, ne pa roba.

Nobenega brega nima, ima pa rob.

‘Meje’ ni.

Ima rob.

Ta »je« breg, ta pa rob.

‘Meja’ je.

Nima roba, ki je breg.

Tega ima, saj ni rob.

Rob »je« breg.

Breg »ni« rob.

Breg je v eksistenci, kjer je rob.

Rob je v bivanju, kjer je breg.

Bivanje je v »eksistenci«.

Tam je rob.

Eksistence ni v »bivanju«.

Tam ni brega.

Med njima ‘meje’ ni, marveč rob.

Brega med njima ni, temveč ‘meja’.

Ta nima roba, ampak breg.

Ta nima brega, ampak rob.

‘Meja’ ni meja, ker nima bregov, marveč rob.

Meja ni ‘meja’, saj nima brega, temveč robova.

‘Meja’ je: je absolutna in je prehodna: ima breg ter ni relativna meja.

Meja je relativna in je ni: ni prehodna ter ima robova; je relativna ‘meja’.

Je absolutna, ker »je« ‘meja’.

Ta je relativna, saj »ni« meja.

‘Meje’ ni in je prehodna.

Meja je ter ni prestopna.

‘Meja’ je in ni na hrbtu meje.

Meja hrbta nima, ker ni prehodna.

Tam je ‘meja’. 

Kaj živi?

Kar igra.

Kaj igra?

Kar živi?

Eksistenco?

Da, bivanje.

To igra?

Ne.

Je najboljši igralec.

Igra bivanje?

Ne.

Živi v eksistenci.

Igra eksistenco?

Ne.

Živi v bivanju.

Biva kot igralec?

Tako živi v eksistenci.

Eksistira kot igralec?

Tako živi v bivanju.

V bivanju igra, živi pa v eksistenci. Eksistira kot igralec, živi pa v bivanju.

V bivanju igra in eksistira kot igralec?

Kje živi?

Živi v eksistenci ter biva kot živi. V eksistenci ne živi, tam igra in biva kot živi. Ne živi v bivanju, tam igra ter živi kot eksistira.

Kje igra?

V eksistenci in igra kot biva. Ne v eksistenci. Tam živi ter biva kot igra. Ne igra v bivanju, tam živi in igra kot eksistira.

Eksistira igro?

To živi.

Živi bivanje?

To igra.

Igra življenje: živi igro: igra življenje. Živi igro: igra življenje: živi igro.

Igra življenje, ker tako živi. Živi igro, saj tako igra. Igre ne igra, marveč živi. Tako igra, ker tako živi.

Življenje?

Da, tako igra.

Igro?

Da, tako živi.

Najboljši igralec nikoli ne igra. Tako živi.

Kot igralec?

Živi kot igralec, saj tega ne igra. Je najboljši igralec, ker tako živi.

Kdo najbolje živi?

Igralec.

Tega ne igra, ampak živi.

Igralec ne živi, marveč igra.

Kaj?

Življenje.

Kaj živi igralec?

Igro, saj ne igra.

Igralec ne igra?

Ne.

Živi – je najboljši igralec.

Najboljši igralec ne živi?

Ne.

Igra.

Kaj igra najboljši igralec?

Ničesar.

»…Ima…« ‘Predmet’.

Tako živi: »…nima…« Temelja.

Temelj je tisti, ‘Predmet’ je ta.

Temelj nima ne kvalitete ne kvantitete, ‘Predmeta’ ni, ker ga ni.

Najboljši igralec ničesar ne igra.

Tako živi.

Ničesar ne živi.

Tako igra.

Igra življenje, ki ga živi, saj ničesar ne živi.

Živi igro, ki jo igra, ker ničesar ne igra.

Kam gre?

Nikamor.

Širi se.

Kam se širi?

Nikamor.

Gre.

Na konec brez konca: na začetek brez začetka.

Na koncu je Temelj, na začetku pa ‘Predmet’.

Tja vodi pot do resnice, ki je resnica sama.

Je neskončna.

Na koncu je začetek, na začetku pa konec.

Temelj je ‘Predmet’.

‘Predmet’ je Temelj.

Je ‘Predmet’ na začetku?

Da.

Tam je Temelj.

Temelj je na koncu?

Da.

Tam je ‘Predmet’.

2        Kaj torej pove dejstvo?

Resničen stavek: obstoječe stanje stvari.

Kaj reče ontološki korelat stavka?

Kar stavek pomeni, ne glede na njegovo resničnostno vrednost.

To pove pred jezikom?

Da.

Kaj reče?

‘Sredi travnika raste lepo drevo.’

Je to dejstvo?

Da.

Kaj je torej stanje stvari?

Pomen stavka.

Ga povem?

Da, rečem.

Tega ne rečem, marveč povem.

Dejstvo povem s tem, da ga rečem?

Stanje stvari rečem tako, da ga povem?

Da.

Če povem dejstvo, rečem stanje stvari.

Če rečem stanje stvari, povem dejstvo.

Če povem resničen stavek, rečem stavek, ki ga ni.

Povem resničen stavek brez besed?

Da, rečem ga z glasnim molkom.

Rečem resničen stavek?

Ne, povem.

Kdaj molčim?

Če nič ne rečem.

Če povem stavek, ki ga ni?

Rečem resničen stavek, ker molčim na glas.

Kaj rečem?

Kar povem: resničen stavek, ki ni resničen, niti neresničen.

Rečem resničen stavek, ki ni neresničen, niti resničen?

Molče povem: ‘Sredi travnika raste lepo drevo.’ ?

Da, to glasno rečem.

Rečem neodvisno od besed?

Da, povem resničen stavek.

Tega ne morem reči, če ne povem.

To povem samo, če rečem.

Kaj povem z resničnim stavkom?

Nič.

Tega ni?

Je.

Povem ga z resničnim stavkom, ker ga rečem.

Rečem nič?

Da, to povem.

Resničen stavek?

Tako rečem.

Resničnega stavka ni?

Je.

Kaj?

Nič, kar povem.

Kaj torej rečem?

Nič.

Resničen stavek?

Da, le da je resničen, ker ne eksistira, niti biva.

Resničen stavek je resničen?

Če ga povem resnično, rečem.

Kaj?

Kar molčim na glas.

Nič?

To povem za res, saj rečem.

Resničen stavek ni za res?

Če ga rečem, da.

Za res?

Da, če ga povem.

Toda samo, če nič ne rečem.

Rečem, kar povem, povem, kar rečem.

Ne smem govoriti, če ne morem govoriti?

Da: na glas, ker moram govoriti.

Kaj?

Kar na glas molčim.

Danes rečem Predmet?

To ‘Povem’.

Danes ‘Predmet’ rečem: to Povem.

Predmet?

‘Predmet’.

‘Predmet’ ?

Predmet.

Povem Temelj?

Rečem ‘Predmet’.

Je ‘Predmet’ Predmet?

Da.

Je Temelj.

Kar povem, to rečem.

Predmet?

Temelj.

Kar rečem to povem.

Temelj?

‘Predmet’.

[ Zakaj »…imam…« ‘Predmet’ ?

Ker nimam temelja.

Zakaj »…ima…« ‘predmet’ ?

Nima ‘Predmeta’ .

Sem se odrekel ‘predmetu’ ?

Da, »…nimam…« Temelja.

Je Temelj ‘Predmet’ ?

Da, ‘Predmeta’ »…nimam…« .

‘Predmet’ je Temelj?

Da, »…imam…« Temelj.

Nimam ‘predmeta’ ?

Da, temelj je ‘predmet’ .

Odrekel se je ‘Predmetu’ ?

Da, nima Temelja.

Je ‘predmet’ temelj?

Da.

Zadnji eksistira?

Da, ‘predmet’ biva.

In vice versa.

Temelja »…nimam…« , saj ne eksistira, ker je?

Da, nimam temelja.

Biva ‘predmet’, saj eksistira temelj?

Da, ‘predmeta’ nimam.

»…Imam…« pa ‘Predmet’, ker je, saj ne biva.

Temelja ni?

Ni niča.

‘Predmeta’ pa ni, ker ga ni.

Tudi Temelj ni nič, saj »ni« ‘Predmet’.

Ta je Temelj, ki ga ni, ker ga ni, saj ni ‘predmet’ .

Ta »je« nič, ker eksistira, saj ga »ni« , ker biva.

»Je« temelj?

Ni Temelj.

‘Predmet’ ni nič, saj ni Temelj, ker ni temelj.

Temelj je ‘Predmet’ , saj ni nič, ker ni »nič«.

Ta eksistira, saj Temelj ni ‘predmet’ .

Ta je »nič« , ker je temelj.

Zadnji biva, saj eksistira ‘predmet’ .

Niča ni, ker ne biva, ‘Predmet’ pa ni Temelj, saj ne eksistira, ker ne biva.

Niča ni, temelj »je« , ‘Predmeta’ ni.

Zadnji je Temelj, saj ni ‘predmet’ , ker ni nič, saj ga ni, ker ga ni.

Ne eksistira ne biva, saj ni temelj.

Niča ni, ker ne eksistira.

Ni ga, saj ne biva.

»Nič« je, ker »biva« (ga »ni« , saj eksistira).

Je, ker eksistira (ni ga, saj »biva«).

Če biva, »eksistira«, če eksistira »biva« .

Eksistenca je bivanje?

»Da«.

Je bivanje eksistenca?

»Ne«.

‘Predmet’ je nič, ker ne biva, saj ne eksistira.

Temelj je nič, ker ne eksistira, saj ne biva.

Kaj dobim, če se odrečem temelju?

Nič, v žepu »…imam…« ‘Predmet’ .

Žep imam?

Da, ker biva, saj nimam »niča«.

Če v žepu »…nimam…« »niča« , se odrečem Temelju?

Da.

Kaj dobim?

Boga.

V tega ne verjamem.

Nimam ga, ker sem veren. ]

{ Je ‘Predmet’ kontrapunkt življenja?

Da.

Njegov protipol, antipod ter pendant je Temelj.

»…Nimaš…« ne ‘Predmeta’ ne Temelja?

»…Imaš…« ‘predmet’. Je Temelj artizem sveta?

Da.

Njegov lirizem je ‘Predmet’.

Je Temelj ‘predmet’ ?

Ne ‘Predmet’ ni temelj.

Če »…nimaš…« ‘predmeta’ si najboljši?

Da, imaš Temelj.

Še boljši si, če »…nimaš…« ‘Predmeta’ ?

Da, imaš temelj.

Če »…imaš…« ‘predmet’, si najboljši: ne moreš biti boljši, ker »…nimaš…« temelja.

Če »…nimaš…« ‘Predmeta’, si najboljši: lahko si še boljši, saj nimaš ‘predmeta’.

Če »…imaš…« temelj si najboljši: ne moreš biti boljši, ker »…nimaš…« ‘predmeta’.

Če »…nimaš…« Temelja, si najboljši: lahko si še boljši, saj nimaš temelja.

‘Predmet’ ni temelj, ampak Temelj.

Tudi temelj ni Temelj, temveč ‘predmet’. Je Temelj enak kot temelj?

Isti da, ne pa enak.

‘Predmet’ je enak kot Temelj, ker je isti kot ‘Predmet’.

Je temelj isti kot ‘Predmet’ ?

Da, če je ‘Predmet’ enak, temelj pa isti.

Temelj je najboljši, če more biti še boljši: je enak, saj je enak in ne isti – je ‘Predmet’, ki je isti ter isti, ne pa enak.

Tudi temelj je najboljši, ker ne more biti boljši: je isti kot ‘predmet’, ki ni isti, marveč enak kot temelj.

Temelj je isti kot isti in je isti, ne pa enak kot ‘predmet’.

Oba sta najboljša: ‘Predmet’ je enak ter enak in ni isti kot temelj, saj je ‘predmet’ enak kot temelj, ta pa isti kot ‘predmet’.

Koliko tehta svet?

Kot njegov pendant, antipod ter protipol?

Da.

Kontrapunkt življenja je Temelj?

Da, ‘predmet’.

Je ‘Predmet’ antipod in protipol ter pendant življenja?

Da, kontrapunkt sveta je temelj.

Sem svoboden, če ne smem v kavarno?

Da, artizem sveta je Temelj. Je temelj kavarne ‘predmet’ ?

Da, če je ‘Predmet’ sveta Temelj.

In vice versa.

Tedaj je artizem kavarne temelj, lirizem sveta pa ‘Predmet’. Tedaj je lirizem kavarne ‘predmet’, artizem sveta pa Temelj.

Takrat je artizem kavarne ‘predmet’, lirizem sveta pa Temelj. Tedaj je lirizem kavarne temelj, artizem sveta pa ‘Predmet’.

Takrat je artizem sveta Temelj, lirizem kavarne pa ‘predmet’. Tedaj je lirizem sveta ‘Predmet’, artizem kavarne pa temelj. Takrat je artizem sveta ‘Predmet’, lirizem kavarne pa temelj. Tedaj je lirizem sveta Temelj, artizem kavarne pa ‘predmet’.

Tedaj je artizem kavarne temelj, lirizem sveta pa Temelj. Tedaj je lirizem kavarne ‘predmet’, artizem sveta pa ‘Predmet’.

Takrat je artizem kavarne ‘predmet’, lirizem sveta pa ‘Predmet’. Tedaj je lirizem kavarne temelj, artizem sveta pa Temelj.

Takrat je artizem sveta Temelj, lirizem kavarne pa temelj . Tedaj je lirizem sveta ‘Predmet’, artizem kavarne pa ‘predmet’.

Takrat je artizem sveta ‘Predmet’, lirizem kavarne pa ‘predmet’. Tedaj je lirizem sveta Temelj, artizem kavarne pa temelj .

Takrat je artizem življenja ‘Predmet’, lirizem kavarne pa temelj. Tedaj je lirizem življenja Temelj, artizem kavarne pa ‘predmet’.

Takrat je artizem kavarne temelj, lirizem življenja pa Temelj. Tedaj je lirizem kavarne ‘predmet’, artizem življenja pa ‘Predmet’.

Takrat je artizem kavarne ‘predmet’, lirizem življenja pa ‘Predmet’. Tedaj je lirizem kavarne temelj, artizem življenja pa Temelj.

Takrat je artizem življenja Temelj, lirizem kavarne pa temelj . Tedaj je lirizem življenja ‘Predmet’, artizem kavarne pa ‘predmet’.

Takrat je artizem življenja ‘Predmet’, lirizem kavarne pa ‘predmet’. Tedaj je lirizem življenja Temelj, artizem kavarne pa temelj .

Takrat je artizem kavarne temelj, lirizem življenja pa ‘Predmet’. Tedaj je lirizem kavarne ‘predmet’, artizem življenja pa Temelj.

Takrat je artizem kavarne ‘predmet’, lirizem življenja pa Temelj. Tedaj je lirizem kavarne temelj, artizem življenja pa ‘Predmet’.

Takrat je artizem življenja Temelj, lirizem kavarne pa ‘predmet’. Tedaj je lirizem življenja ‘Predmet’, artizem kavarne pa temelj.

Artizem sveta je Temelj. Lirizem življenja je ‘predmet’. Lirizem sveta je ‘predmet’. Artizem življenja je ‘Predmet’. Lirizem sveta je temelj. Artizmem življenja je Temelj.

Artizem sveta je ‘Predmet’. Lirizem življenja je temelj. Lirizem sveta je temelj. Artizem življenja je Temelj. Lirizem sveta je ‘predmet’. Artizem življenja je ‘Predmet’.

Lirizem življenja je Temelj. Artize sveta je ‘predmet’. Lirizem življenja je ‘predmet’. Artizem sveta je ‘Predmet’. Lirizem življenja je temelj. Artizmem sveta je Temelj.

Lirizem sveta je ‘Predmet’. Lirizem življenja je temelj. Lirizem sveta je temelj. Artizem življenja je Temelj. Lirizem sveta je ‘predmet’. Artizem življenja je ‘Predmet’.

Sem torej svoboden, če ne smem v kavarno?

Da, »…nimam…« Temelja.

Sem svoboden, če iz kavarne ne morem?

Da, nimam ‘Predmeta’.

Svoboden sem, saj ne smem, ker ne maram temelja.

‘Predmet’ ni temelj, Temelj ni ‘predmet’.

Svoboden sem, saj ne smem, ker ne maram ‘predmeta’.

Ne smem biti svoboden, saj ne morem?

Ne morem biti svoboden, ker ne smem?

Da.

Z ali na ščitu, saj sem svoboden.

Nimam temelja, »…imam…« ‘Predmet’. »…Nimam…« Temelja, imam ‘predmet’. }

                               Damjan Ograjenšek, filozof

    

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja