Realna objektivnost in objektivna realnost

 Križemsvet gredo stopinje,

križemsvet gazi po snegu.

Vse poti so večno stare,

vse gredo nasproti smrti.

Ena izmed njih je moja,

nanjo pada, pada sneg.

                                           Kajetan Kovič

Kot zapiše dr. Tine Hribar, sta pojma objektivna dejanskost in dejanskost danes zamenljiva.

Kar dejansko biva, je danes objektivno.

V današnjem času je objektivna realnost realna realnost.

Najrealnejša realnost.

Če rečem objektiva realnost, pravim danes realna objektivnost.

Danes zadnja sintagma navadno pomeni celokupnost vseh realnih objektov.

Stvari realnega sveta.

Realno bivajočega sveta.

Tistega, ki eksistira zunaj naše zavesti.

Se torej lahko zavedam realnosti, ki biva onstran moje zavesti?

Je zunaj moje zavesti irealnost?

Se tega lahko zavedam?

Se sploh zavedam (zavestno ali ne), česar ni v moji zavesti?

Če ni zunaj zavesti ničesar, od kod je objektivna realnost realna objektivnost?

Če nič ni objektivno realno, od kod zavest?

Če ni ničesar realno objektivno, ni nobene zavesti?1

Dvomim lahko le o tem, o čemer ne morem dvomiti?

Če ničesar ni onstran zavesti, od kod dvom?

Lahko rečem, da nisem?

Da, če sem.

Da sem, ne morem dvomiti, če sem?

O tem ni dvoma, ker nisem?

Lahko dvomim, da nisem?

Ne, če nisem?

Saj sem?

Naj dvomim, da nisem, če nisem?

Dvomim lahko le o tem, o čemer ni dvoma?

Da sem, ker nisem?

Da nisem, saj sem?

Sem nor?

Kje sem se zmotil?

Stavek, ki eksistira (biva), je resničen ali ne.

Kaj pomeni?

Če je resničen, stanje stvari (ontološki korelat stavka, ki obstaja).

Če ni resničen, ontološki korelat (stanje stvari stavka, ki ne obstaja).

Oba stavka torej bivata (eksistirata) in eksistirata (bivata).2

Ontološki korelat ni resničen, ne neresničen, niti ne obstaja, ne ne obstaja.

Je.

Dejstvo je dejansko, obstoječe stanje stvari, ki ustreza resničnemu stavku.

Dejstvo je nedejansko, neobstoječe stanje stvari, ki ustreza neresničnemu stavku.

Da stanje stvari (ontološki korelat) obstaja, je dejstvo; ni pa dejstvo (ki obstaja) ontološki korelat (stanje stvari).

Da ontološki korelat (stanje stvari) ne obstaja, je dejstvo; ni pa dejstvo (ki ne obstaja) stanje stvari (ontološki korelat).

Dejstvo je, da je stanje stvari ontološki korelat.

Dejstvo je, da je ontološki korelat stanje stvari.

Stanje stvari je pomen resničnega stavka, ki eksistira (biva), le da ontološki korelat ne biva (eksistira), niti ne obstaja, ne obstaja.

Ontološki korelat je pomen neresničnega stavka, ki biva (eksistira), le da stanje stvari ne eksistira (biva), ne obstaja, niti ne obstaja.

Da stanje stvari (ontološki korelat) obstaja, je dejstvo, ki ustreza stavku (ta je resničen in eksistira (biva)).

Da ontološki korelat (stanje stvari) ne obstaja, je dejstvo, ki ustreza stavku (ta ni resničen ter biva (eksistira).

Da je stanje stvari (ontološki korelat), je dejstvo.

Dejstvo je, da je ontološki korelat (stanje stvari).

Je pomen stavka, ki mu ne ustreza noben stavek, ki eksistira (biva).

Kaj pomeni resnični stavek, ki biva (eksistira)?

Kaj pomeni neresnični stavek, ki eksistira (biva)?

Resnični stavek, ki eksistira (biva): ‘Sredi travnika raste lepo drevo.’

Če zgornji stavek ni resničen, pomeni neresnični stavek, ki biva (eksistira), na primer: ‘Sredi travnika raste grdo drevo.’3

Je lahko prvi stavek resničen, če ne more biti neresničen?

Drugi stavek je neresničen le, če je lahko resničen?

Pomen prvega stavka določa pomen drugega?

Pomen drugega stavka določa pomen prvega?

Kaj pomeni prvi stavek, ki je resničen?

Da ni resničen?

Tudi pomen neresničnega stavka določa pomen resničnega stavka: prvi stavek ni resničen, ker je resničen?

Determinacija je negacija.

Resnični stavek je resničen, saj ni neresničen.

Negacija je determinacija.

Resnični stavek ni neresničen, ker je resničen.

Resnični stavek je neresničen.

Neresnični stavek je resničen.

Vsak stavek.

Resnični stavek je neresničen, saj je resničen?

Da, ni resničen?

Neresnični stavek ni resničen?

Je resničen, ker ni resničen?

Da, ni neresničen.

Če ni neresničen, neresnični stavek ne more biti resničen.

Če ni resničen, resnični stavek ne more biti neresničen.

Neresnični stavek je lahko neresničen le in samo, če je resničen.

Resnični stavek je lahko resničen samo ter le, če ni resničen.

Imam zavest (nezavedno), če rečem stavek?

Če ne povem ničesar, nezavednega (zavesti) nimam?

Meje zavesti in nezavednega so meje jezika?

Meje jezika so meje sveta?

Meja sveta nima zunanjega roba?

Filozofija jezika zahteva ontološko izhodišče, ker forma misli kaže formo sveta?

Forma misli kaže formo sveta, saj zahteva filozofija jezika ontološko izhodišče?

Da lahko mislim o svetu, zahteva filozofija jezika ontološko izhodišče?

Sicer forma misli ne kaže forme sveta?

Forma misli kaže formo sveta, da lahko govorim o svetu?

Sicer filozofija jezika ne zahteva ontološkega izhodišča?

Da lahko o svetu mislim ter govorim, zahteva filozofija jezika ontološko izhodišče, ker kaže forma misli formo sveta; forma misli pa kaže formo sveta, saj zahteva filozofija jezika ontološko izhodišče, da lahko o svetu govorim in mislim.

Da lahko o svetu govorim ter mislim, kaže forma sveta formo misli; forma sveta pa kaže formo misli, ker zahteva filozofija jezika ontološko izhodišče, da lahko o svetu mislim in govorim.

Da lahko o svetu mislim ter govorim, zahteva filozofija jezika ontološko izhodišče, saj kaže forma misli formo sveta; forma misli pa kaže formo sveta, ker zahteva filozofija jezika ontološko izhodišče, da lahko o svetu mislim in govorim.

Da lahko o svetu govorim ter mislim, kaže forma sveta formo misli, forma sveta pa kaže formo misli, saj zahteva filozofija jezika ontološko izhodišče, da lahko o svetu govorim in mislim.

Kaj ju vzajemno poveže?

Skupni element je v njuni strukturi.

Logika odkriva strukturo jezika.

Obenem nakazuje strukturo sveta.

Če ne morem govoriti, moram molčati?

Danes filozof mora govoriti, ker ne sme molčati?

Kaj reče?

Kar pravi?

‘Sredi travnika raste lepo drevo?’

‘Predmet’ ?

Kaj pravi?

Kar reče?

Temelj?

‘Sredi travnika raste grdo drevo?’

‘Predmet’ ni Temelj?

Drevo eksistira, saj biva?

Drevo biva, ker eksistira?

Temelj je ‘Predmet’ ?

Lahko govorim o obstoju ali o neobstoju stanja stvari ter se gibljem v sferi naključnega dogajanja sveta, če se ne nanašam na to, kar ne more biti drugače?

Nanašam se na to, kar ne more biti drugače, ne gibljem pa se v sferi naključnega dogajanja sveta, saj ne govorim o obstoju ali o neobstoju ontološkega korelata?

Kako naj govorim o obstoju ali o neobstoju stanja stvari, če ne govorim o dejstvih?

Svet je vse, kar je naključno?

Dejstvo je dejanski, obstoječi ontološki korelat, ki ustreza resničnemu stavku?

Dejstvo je nedejansko, neobstoječe stanje stvari, ki ustreza neresničnemu stavku?

Stavek je resničen, če ni resničen?

Če ni resničen, je resničen?

Kaj pomeni?

Ontološki korelat, ki ni resničen, niti neresničen?

Stavek, ki je resničen?

Ni resničen?

Neresnični stavek pomeni stanje stvari, ki je pomen stavka, ne glede na njegovo resničnostno vrednost?

Stavek je resničen?

Neresnični stavek pomeni ontološki korelat natanko takrat, ko ne pomeni drugega?

Le to, da je resničen?

Tudi zadnji stavek je resničen točno takrat, ko pomeni stanje stvari?

Ontološki korelat pomeni, da je resnični stavek neresničen.

Resnični stavek pomeni samo to, da ni resničen, ker pomeni stanje stvari, ki je pomen resničnega in neresničnega stavka?

Svet je vse, kar se zgodi?

Vse, kar je naključno?

Vse, kar je, sestoji iz dejstev?

Dejstvo je dejanski, obstoječi ontološki korelat, ki ustreza resničnemu stavku, ter nedejansko, neobstoječe stanje stvari, ki ustreza neresničnemu stavku (in vice versa)?

Svet je dejstvo, celotnost dejstev, ne stvari?

Popolnost dejstev, ne stvari?

Je celovit, saj je resničen?

Ni resničen?

Kaj pomeni, če ni resničen, ker je resničen?

Stanje stvari, ontološki korelat?

Ta obstaja?

Je, saj ne obstaja, ker obstaja stanje stvari kot obstoječi ontološki korelat?

Obstaja stanje stvari?

Ni, saj obstaja, ker ne obstaja ontološki korelat kot obstoječe stanje stvari?

To je dejstvo?

Dejstvo je, da je, ne pa, da obstaja, saj obstoječe stanje stvari ni dejstvo?

Je to dejstvo?

Da, če dejstvo ne obstaja, ampak je?

Da, če dejstvo je, ker obstaja?

Dejstvo je, saj ne obstaja, ker obstaja?

Saj obstaja, ker ne obstaja?

Je dejstvo?

Svet je določen z dejstvi, to pa z vsemi.4

Koliko jih je?

Neskončno?

(Od kod končnemu bitju ideja neskončnosti?)

Stvari ali predmeti niso konstitutivni deli sveta?

Tvorijo substanco sveta, ki ni odvisna od dejstev (od vsega, kar se zgodi (kar je naključno))?

Je stalna forma sveta?

Predmeti ali stvari (iz katerih je) so enostavni?5

Z drugo besedo.

Stanje stvari je, saj je dejstvo, ker dejstvo obstaja, saj je ontološki korelat?

Ontološki korelat je, ker je dejstvo, saj dejstvo obstaja, ker je stanje stvari?

Stanje stvari obstaja, saj obstaja dejstvo, ker je dejstvo, da obstaja ontološki korelat?

Ontološki korelat obstaja, saj obstaja dejstvo, ker je dejstvo, da obstaja stanje stvari?

Dejstvo je, da je stanje stvari, saj je dejstvo, da je ontološki korelat?

Dejstvo je, da je ontološki korelat, ker je dejstvo, da je stanje stvari?

Stanje stvari je, saj je ontološki korelat, ker je dejstvo, saj dejstvo obstaja?

Ontološki korelat je, ker je stanje stvari, saj dejstvo obstaja, ker je dejstvo?

Stanje stvari obstaja, saj obstaja ontološki korelat, ker je dejstvo, saj dejstvo obstaja?

Ontološki korelat obstaja, ker obstaja stanje stvari, saj dejstvo obstaja, ker je dejstvo?

Stanje stvari je, saj je ontološki korelat, ker obstaja dejstvo, saj dejstvo obstaja?

Ontološki korelat je, ker je stanje stvari, saj dejstvo obstaja, ker obstaja dejstvo?

Ontološki korelat je, saj je stanje stvari, ker dejstvo obstaja, saj je?

Je stanje stvari, ker je ontološki korelat, ker je dejstvo, saj obstaja?

Stanje stvari je, ker je ontološki korelat, saj obstaja dejstvo, ker obstaja?

Ontološki korelat je, ker je stanje stvari, saj dejstvo obstaja, ker obstaja?

Je stanje stvari, saj je ontološki korelat, ker je dejstvo, saj obstaja, ali obstaja dejstvo, ker je, ali obstaja, saj obstaja?

Je ontološki korelat, ker je stanje stvari, saj je dejstvo, ker obstaja, ali obstaja dejstvo, saj je, ali obstaja, ker obstaja?

Je stanje stvari, saj je ontološki korelat, ker obstaja dejstvo, saj je, ali je dejstvo, ker obstaja, ali obstaja, saj obstaja?

Je ontološki korelat, saj je stanje stvari, ker obstaja dejstvo, saj je, ali je dejstvo, ker obstaja, ali obstaja, saj obstaja?

Je ontološki korelat, ker je stanje stvari, saj je dejstvo, ker obstaja, ali obstaja dejstvo, saj je, ali obstaja, ker obstaja?

Je stanje stvari, saj je ontološki korelat, ker obstaja dejstvo, saj obstaja, ker je dejstvo, saj obstaja, ali obstaja dejstvo, ker je?

Je ontološki korelat, saj je stanje stvari, ker obstaja dejstvo, saj obstaja, ker je dejstvo, saj obstaja, ali obstaja dejstvo, ker je?

Je stanje stvari, saj je ontološki korelat, ker obstaja dejstvo, saj obstaja, ker obstaja dejstvo, saj je, ali je dejstvo, ker obstaja?

Je ontološki korelat, saj je stanje stvari, ker obstaja dejstvo, saj obstaja, ker obstaja dejstvo, saj je, ali je dejstvo, ker obstaja?

Je dejstvo, saj je?

Je, ker je?

Je dejstvo, saj obstaja?

Je, ker obstaja?

Obstaja dejstvo, saj je?

Obstaja, ker je?

Obstaja dejstvo, saj obstaja?

Obstaja, ker obstaja?

Če je dejstvo, je ontološki korelat (stanje stvari), saj ta je, ali ker obstaja?

Če dejstvo je, je stanje stvari (ontološki korelat), saj to obstaja, ali ker je?

Če je dejstvo, saj obstaja, je ontološki korelat (stanje stvari), saj ta je, ali ker obstaja?

Če dejstvo je, saj obstaja, je stanje stvari (ontološki korelat), saj to obstaja, ali ker je?

Če obstaja dejstvo, je ontološki korelat (stanje stvari), saj ta je, ali ker obstaja?

Če dejstvo obstaja, je stanje stvari (ontološki korelat), saj to obstaja, ali ker je?

Če obstaja dejstvo, saj obstaja, je ontološki korelat (stanje stvari), saj ta je, ali ker obstaja?

Če dejstvo obstaja, saj obstaja, je stanje stvari (ontološki korelat), saj to obstaja, ali ker je?

Je, saj je, ker obstaja?

Obstaja, saj obstaja, ker je?

Je, saj obstaja, ker je, saj obstaja, ker je, saj obstaja?

Je, ker je, saj obstaja, ker obstaja, saj obstaja, ker je?

Je, saj obstaja, ker obstaja?

Je dejstvo, saj ga ni, ker obstaja?

Ni dejstva, saj je, ker obstaja?

Je dejstvo, saj ga ni, ker obstaja, saj ne obstaja?

Ni ga, ker je, saj ne obstaja, ker obstaja?

Obstaja, saj ne obstaja, ker je?

Če je, ga ni, saj ne obstaja, ker obstaja?

Če ni, je, saj obstaja, ker ne obstaja?

Dejstvo je pozitivno, saj je negativno?

Dejstvo je negativno, ker je pozitivno?

Je pozitivno dejstvo dejstvo, saj je negativno?

Je negativno dejstvo dejstvo, ker je pozitivno?

Dejstvo je, saj ga ni?

Je pozitivno, ker je negativno, in negativno, saj je pozitivno?

Dejstva ni, ker je?

Je negativno, saj je pozitivno, ter pozitivno, ker je negativno?

Dejstvo je, saj ga ni, ker je?

Če ni, ne, če je?

Dejstva ni, saj je, ker ga ni?

Če je, ne, če ga ni?

Če ga ni, je, saj ni, ker je?

Če je, ga ni, saj je, ker ga ni?

Ni ga, saj je, ker ga ni, saj je?

Je, ker ga ni, saj je, ker ga ni?

Ni, saj je?

Je, ker ni?

Ni, saj obstaja, ker ne obstaja?

Je, saj ne obstaja, ker obstaja?

Obstaja dejstvo, saj ga ni, če je pozitivno dejstvo, ker dejstvo ne obstaja?

Da, če obstaja negativno dejstvo?

Če negativno dejstvo obstaja, ne obstaja dejstvo, saj je, če ni pozitivnega dejstva, ker dejstvo obstaja?

Dejstvo obstaja, če obstaja negativno dejstvo?

Če obstaja negativno dejstvo, ni pozitivnega dejstva, je pa dejstvo, saj obstaja in ne obstaja?

Če obstaja pozitivno dejstvo, ni negativnega dejstva, dejstvo pa je, ker ne obstaja ter obstaja?

Če dejstvo obstaja, je pozitivno dejstvo, saj obstaja negativno, in je negativno, ker obstaja pozitivno dejstvo?

Če obstaja dejstvo, je negativno dejstvo, saj obstaja pozitivno, ter je pozitivno, ker obstaja negativno dejstvo?

Če dejstvo obstaja, je?

Ni?

Če dejstva ni, saj obstaja?

Je?

Ni, če je, ker obstaja?

Obstaja, saj je, ker ni?

Obstaja in ni, ker je, ter je, saj ga ni?

Je, če ga ni, ker ne obstaja?

Ne obstaja, saj ni, ker je?

Ne obstaja in je, ker ga ni, ter ni, saj je?

Ni, ker je, in je, saj ga ni, ter je, ker ga ni, in ni, saj je, ker obstaja ter ne obstaja?

Ne obstaja in obstaja, saj je, ker ga ni, in ni, saj je, ter ni, ker je, in je, saj ga ni?

Normalni stavek pomeni, da je resničen, saj ustreza dejstvu?

Dejanskemu, obstoječemu ontološkemu korelatu, ki ustreza resničnemu stavku?

Je dejstvo, ki ustreza resničnemu stavku, resnično?

Propozicija je resnična, ker je stanje stvari pomen normalnega stavka, ki mu ustreza dejstvo?

Dejstvo je, da je propozicija resnična, saj je dejansko, obstoječe stanje stvari, ker je dejstvo, da obstaja ontološki korelat, ni pa dejstvo obstoječe stanje stvari?

Dejstvo je dejanski, obstoječi ontološki korelat, saj je dejstvo, da stanje stvari obstaja, ne pa obstoječi, dejanski ontološki korelat?

Dejstvo je obstoječe, dejansko stanje stvari, ker je dejstvo, da ontološki korelat obstaja, ne pa dejansko, obstoječe stanje stvari?

Normalni stavek je resničen, saj je ontološki korelat pomen propozicije, ki ji ustreza resnično dejstvo?

Je dejstvo resnično, ker ustreza resnični propoziciji, saj obstoječe stanje stvari ni dejstvo, marveč je dejstvo, da obstaja ontološki korelat?

Je dejstvo resnično, saj ustreza resničnemu normalnemu stavku, ker obstoječi ontološki korelat ni dejstvo, temveč je dejstvo, da obstaja stanje stvari?

Je dejstvo resnično, saj je pomen propozicije ontološki korelat?

Pomen normalnega stavka je stanje stvari, ker je dejstvo resnično?

Da obstaja ontološki korelat, je resnično dejstvo, saj obstoječe stanje stvari ni dejstvo?

Resnično dejstvo je, da obstaja stanje stvari, ker ni dejstvo, da je obstoječi ontološki korelat?

Stanje stvari je, saj ne obstaja ne ne obstaja, niti ne ustreza normalnemu stavku ne propoziciji?

Ni resnično ne neresnično.

To ni dejstvo, ki obstaja, ampak je dejstvo, ki ne obstaja?

Ontološki korelat ni dejstvo, ki je, je dejstvo, ki ga ni?

Da stanje stvari je, ni ter je dejstvo?

Da ontološki korelat je, je dejstvo, ker ni dejstvo, da je obstoječe stanje stvari.

Da je stanje stvari, je dejstvo, saj ni dejstvo, da je obstoječi ontološki korelat.

Stanje stvari je ontološki korelat, ontološki korelat je stanje stvari.

Da je ontološki korelat stanje stvari, je dejstvo, ker ni dejstvo, da je obstoječe stanje stvari.

Da je stanje stvari ontološki korelat, je dejstvo, saj ni dejstvo, da je obstoječi ontološki korelat.

Če je ontološki korelat stanje stvari in obstoječe stanje stvari, je dejstvo, ker ni dejstvo?

Če je stanje stvari ontološki korelat ter obstoječi ontološki korelat, je dejstvo, saj ni dejstvo?

Je dejstvo, ker ni dejstvo (če je ontološki korelat stanje stvari in obstoječe stanje stvari), isto, saj je enako?

Ni dejstvo, saj je dejstvo, enako, ker je isto (če je stanje stvari ontološki korelat ter obstoječi ontološki korelat)?

Da je stanje stvari, je dejstvo, saj je dejstvo, da obstaja ontološki korelat?

Da obstaja stanje stvari, je dejstvo, ker je dejstvo, da je ontološki korelat?

Stanje stvari je, saj ga ni, ker obstaja, saj ne obstaja ontološki korelat?

Ontološkega korelata ni, ker je, saj ne obstaja, ker je stanje stvari?

Dejstvo je isto, saj je enako?

Enako je, ker je isto?

Dejstvo je, saj obstaja?

Obstaja dejstvo, ker je?

Dejstvo je, saj obstaja: stanje stvari je pomen stavka, njegov ontološki korelat, ne glede na resničnostno vrednost stavka, ker je dejstvo dejansko, obstoječe stanje stvari, ki ustreza resničnemu stavku?

Obstaja dejstvo, saj je: ontološki korelat je pomen stavka, njegovo stanje stvari, ne glede na resničnostno vrednost stavka, ker je dejstvo dejanski, obstoječi ontološki korelat, ki ustreza resničnemu stavku ?

‘Obstoj stanja stvari’ ali ‘obstoječa stanja stvari’ in dejstva ter obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari in dejstva so izenačena tako, da ‘obstoj stanja stvari’ ali ‘obstoječa stanja stvari’ niso isto kot dejstva, ter da dejstva in obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari niso enako.

‘Obstoj stanja stvari’ ter ‘obstoječa stanja stvari’ niso isto kot dejstva, so pa enako.

Dejstva in obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari niso enako, so pa isto.

‘Obstoj stanja stvari’ ter ‘obstoječa stanja stvari’ so enako kot dejstva, ta pa so isto kot obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari.

Dejstva in obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari so isto, ker so enako.

‘Obstoj stanja stvari’ ter ‘obstoječa stanja stvari’ so isto kot dejstva, ta pa so enako kot obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari.

Dejstva in obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari so enako ter isto.

‘Obstoj stanja stvari’ in ‘obstoječa stanja stvari’ so enako ter isto in isto ter enako kot dejstva, dejstva in obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari pa so isto ter enako in enako ter isto kot ‘obstoj stanja stvari’ in ‘obstoječa stanja stvari’.

‘Obstoj stanja stvari’ ter ‘obstoječa stanja stvari’ so enako in isto ter isto in enako kot dejstva ter obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari, dejstva pa so isto in enako ter enako in isto kot ‘obstoj stanja stvari’ ter ‘obstoječa stanja stvari’.

‘Obstoj stanja stvari’ in ‘obstoječa stanja stvari’ so enako ter isto in isto ter enako kot dejstva, obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari in dejstva pa so isto ter enako in enako ter isto kot ‘obstoj stanja stvari’ in ‘obstoječa stanja stvari’.

‘Obstoj stanja stvari’ ter ‘obstoječa stanja stvari’ so enako in isto ter isto in enako kot obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari ter dejstva, dejstva pa so isto in enako ter enako in isto kot ‘obstoj stanja stvari’ ter ‘obstoječa stanja stvari’.

‘Obstoječa stanja stvari’ in ‘obstoj stanja stvari’ so enako ter isto in isto ter enako kot dejstva, dejstva in obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari pa so isto ter enako in enako ter isto kot ‘obstoj stanja stvari’ in ‘obstoječa stanja stvari’.

‘Obstoječa stanja stvari’ ter ‘obstoj stanja stvari’ so enako in isto ter isto in enako kot dejstva ter obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari, dejstva pa so isto in enako ter enako in isto kot ‘obstoj stanja stvari’ ter ‘obstoječa stanja stvari’.

‘Obstoječa stanja stvari’ in ‘obstoj stanja stvari’ so enako ter isto in isto ter enako kot dejstva, obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari in dejstva pa so isto ter enako in enako ter isto kot ‘obstoj stanja stvari’ in ‘obstoječa stanja stvari’.

‘Obstoječa stanja stvari’ ter ‘obstoj stanja stvari’ so enako in isto ter isto in enako kot obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari ter dejstva, dejstva pa so isto in enako ter enako in isto kot ‘obstoj stanja stvari’ ter ‘obstoječa stanja stvari’.

‘Obstoj stanja stvari’ in ‘obstoječa stanja stvari’ so enako ter isto in isto ter enako kot dejstva, dejstva in obstoječa stanja stvari ali obstoj stanja stvari pa so isto ter enako in enako ter isto kot ‘obstoječa stanja stvari’ in ‘obstoj stanja stvari’.

. . .

‘Obstoj stanja stvari’ ni isto ter enako kot dejstva, ki niso enaka in ista kot ‘obstoječa stanja stvari’, saj dejstva niso ista ter enaka in enaka ter ista kot obstoječa stanja stvari ali kot obstoj stanja stvari.

‘Obstoj stanja stvari’ ni isto in enako kot dejstva, ki niso enaka ter ista kot ‘obstoječa stanja stvari’, so pa dejstva enaka in ista kot ‘dejstva’, ker dejstva niso ista ter enaka in enaka ter ista kot obstoječa stanja stvari ali kot obstoj stanja stvari.

Dejstva niso ista in enaka ter enaka in ista kot obstoječa stanja stvari ali kot obstoj stanja stvari, so pa dejstva enaka ter ista kot ‘dejstva’, saj ‘obstoj stanja stvari’ ni isto in enako kot dejstva, ki niso enaka ter ista kot ‘obstoječa stanja stvari’.

Dejstva so enaka in ista kot ‘dejstva’, ‘dejstva’ pa so ista ter enaka kot dejstva.

‘Obstoj stanja stvari’ ni isto in enako kot ‘obstoječa stanja stvari’, ker so dejstva enaka ter ista kot ‘dejstva’.

Dejstva niso ista in enaka ter enaka in ista kot obstoječa stanja stvari ali kot obstoj stanja stvari, saj so ‘dejstva’ ista ter enaka kot dejstva.

‘Obstoj stanja stvari’ ni isto in enako kot ‘obstoječa stanja stvari’, temveč isto, ker so dejstva enaka ter ista kot ‘dejstva’.

‘Obstoj stanja stvari’ ni enako in isto kot ‘obstoječa stanja stvari’, marveč enako, saj so dejstva ista ter enaka kot ‘dejstva’.

Dejstva niso ista in enaka ter enaka in ista kot obstoječa stanja stvari ali kot obstoj stanja stvari, temveč enaka, ker so ‘dejstva’ ista ter enaka kot dejstva.

Dejstva niso enaka in ista ter ista in enaka kot obstoječa stanja stvari ali kot obstoj stanja stvari, marveč ista, saj so ‘dejstva’ enaka ter ista kot dejstva.

‘Obstoj stanja stvari’ je isto kot dejstvo, ker so dejstva enaka in ista kot ‘dejstva’.

‘Obstoječa stanja stvari’ so enako kot ‘dejstva’, saj so ‘dejstva’ ista ter enaka kot dejstva.

‘Obstoj stanja stvari’ je isto, ker je enako in isto.

‘Obstoječa stanja stvari’ so enako, saj so isto ter enako.

Isto dejstvo je enako in isto kot ‘dejstvo’, enako ‘dejstvo’ je isto ter enako kot dejstvo.

Isto dejstvo je enako kot ‘dejstvo’, če je enako dejstvo isto kot ‘dejstvo’.

(Isto je enako in isto, ker je enako isto ter enako.

Enako je isto in enako, saj je isto enako ter isto.

Če je isto enako, je isto.

Če je enako isto, je enako.)

Enako ‘dejstvo’ je isto kot dejstvo, če je isto ‘dejstvo’ enako kot dejstvo.

(Enako je isto in enako, ker je isto enako ter isto.

Isto je enako in isto, saj je enako isto ter enako.

Če je enako isto, je enako.

Če je isto enako, je isto.)

Je dejstvo ‘dejstvo’ ?

Da, če je ‘dejstvo’ dejstvo.

Je ‘dejstvo’ dejstvo?

Da, če je dejstvo ‘dejstvo’.

Dejstvo je ‘dejstvo’, če je dejstvo, ker obstaja?

‘Dejstvo’ je dejstvo, če obstaja dejstvo, saj je?

Dejstvo obstaja kot ‘dejstvo’, ker dejstva ni, ampak obstaja?

Dejstvo obstaja kot ‘dejstvo’, saj ni ‘dejstva’, ampak obstaja?

Isto dejstvo je enako, enako ‘dejstvo’ pa isto.

Dejstva sploh ni, ker obstaja.

Tudi ‘dejstvo’ obstaja, saj ga sploh ni.

Dejstvo je ‘dejstvo’, ‘dejstvo’ pa dejstvo.

Če je dejstvo, obstaja ‘dejstvo’; če je ‘dejstvo’, obstaja dejstvo.

Dejstva ni, če ne ‘obstaja’ ?

Da, če ne ‘obstaja’ ‘dejstvo’.

Če dejstvo obstaja, je ‘dejstvo’, ker ‘dejstvo’ ne ‘obstaja’.

Če je ‘dejstvo’, je dejstvo, saj dejstvo ne ‘obstaja’.

Da je dejstvo, obstaja dejstvo, ker ‘obstaja’.

Da je ‘dejstvo’, obstaja ‘dejstvo’, saj obstaja.

Dejstvo obstaja, ker ‘obstaja’ ?

‘Dejstvo’ obstaja, saj obstaja?

Da, dejstvo je, ker ne ‘obstaja’.

Da, ‘dejstvo’ je, saj ne obstaja.

Dejstvo ni ‘obstoj stanja stvari’, ampak to, da stanje stvari obstaja.

Prvo je kompleks, da pa »so« obstoječa stanja stvari, je dejstvo.

Da je stanje stvari, ni dejstvo, pač pa je dejstvo, da stanje stvari obstaja – ne kot ‘obstoj stanja stvari’ (‘obstoječe stanje stvari’), temveč kot dejstvo.

Dejstvo je, saj obstaja?

Ker ne obstaja, je dejstvo?

Če dejstvo je, saj obstaja, obstaja stanje stvari.

Če je stanje stvari, je dejstvo, ker ne obstaja.

Da stanje stvari je, saj ne obstaja, ne obstaja dejstvo, temveč je.

Da stanje stvari obstaja, je dejstvo, ker obstaja.

Če stanje stvari je, je dejstvo.

Tedaj ne obstajata niti dejstvo, ne stanje stvari.

Če stanje stvari obstaja, obstaja dejstvo, da je dejstvo, saj je dejstvo, da je stanje stvari.

Če je stanje stvari, je dejstvo, da obstaja dejstvo, da stanje stvari obstaja.

Če ni dejstva, da je stanje stvari, ni stanja stvari (če ni stanja stvari, ni dejstva, da je stanje stvari), ker stanje stvari ne obstaja, saj ne obstaja dejstvo, ker ga ni.

Če stanje stvari je, saj ne obstaja, ne obstaja dejstvo, temveč je: če stanje stvari ne obstaja, ker ga ni, ni dejstva, saj ne obstaja.

Če stanje stvari je ali ne, ne obstaja dejstvo, le da dejstvo v prvem primeru je, v drugem ne.

Dejstvo je pozitivno ali negativno.

Da obstaja dejansko, obstoječe stanje stvari je pozitivno dejstvo, ker je dejstvo: dejstvo torej ni dejansko, da pa je dejansko, je pozitivno dejstvo, saj je dejstvo.

Da ne obstaja obstoječe, dejansko stanje stvari je negativno dejstvo, ker je dejstvo: dejstvo ni dejansko, da pa dejanskega ni, je negativno dejstvo, ker je dejstvo.

(Dejstvo ni dejanskost, ker je: je pozitivno in negativno dejstvo.

Da pozitivno dejstvo ni dejansko, je dejstvo.

Dejstvo je, da ni dejansko negativno dejstvo.

Ne pozitivno dejstvo ne dejstvo nista dejanska, saj je negativno dejstvo.

Ne negativno dejstvo ne dejstvo nista dejanska, ker je pozitivno dejstvo.

Ne dejstvo ne pozitivno dejstvo nista dejanska, saj je negativno dejstvo.

Ne dejstvo ne negativno dejstvo nista dejanska, ker je pozitivno dejstvo.

Dejstvo je, da pozitivno dejstvo ni dejansko, saj ni dejansko dejstvo.

Dejstvo je, da negativno dejstvo ni dejansko, ker ni dejansko dejstvo.)

Da je torej pozitivno dejstvo, je dejstvo.

Pozitivno dejstvo ni dejstvo, pač pa je dejstvo, da je pozitivno dejstvo.

Da je dejanskost, je pozitivno dejstvo.

Da je pozitivno dejstvo, je dejstvo.

Da je dejanskost, je dejstvo, če je dejstvo, da je pozitivno dejstvo.

Ni pozitivno dejstvo dejstvo, marveč je, da je dejanskost, pozitivno dejstvo; ker je, da je pozitivno dejstvo, dejstvo.

Ni dejstvo pozitivno dejstvo, temveč je, da je dejanskost, dejstvo; saj je, da je dejstvo, pozitivno dejstvo.

Ne pozitivno dejstvo ne dejstvo nista dejanska.

Da je dejanskost, ker obstaja, je pozitivno dejstvo – saj obstaja dejstvo.

Da je dejanskost, ker obstaja, je dejstvo – saj obstaja pozitivno dejstvo.

Dejstvo je pozitivno, pozitivno dejstvo je dejstvo.

Dejstvo je negativno ter pozitivno, pozitivno in negativno dejstvo je dejstvo.

Tudi pozitivno dejstvo je dejstvo ter negativno, ker je negativno dejstvo pozitivno in dejstvo.

Negativno dejstvo je dejstvo ter pozitivno, saj je pozitivno dejstvo dejstvo in negativno.

To je dejstvo?

Ne.

Dejstvo je, da je to dejstvo.

Je to dejstvo?

Ne.

Da je to dejstvo, je dejstvo.

. . .

Da je dejstvo, ni dejstvo, ker je dejstvo, da ni dejstvo.

Da ni dejstvo, je dejstvo, saj je dejstvo, da je dejstvo.

Dejstvo je, da je ter ni dejstvo.

Dejstvo ni dejstvo.

Ni dejstvo je dejstvo.

Dejstvo je?

Da, to ni dejstvo.

Ni dejstvo?

Ne, to je dejstvo.

. . .

Če dejstvo je, ni.

Če ni dejstva, je.

Da stanje stvari je, je dejstvo, ker ni stanja stvari, saj ni dejstva.

Da stanja stvari ni, ni dejstvo, ker je stanje stvari, saj je dejstvo.

Kaj je dejstvo?

Kaj je stanje stvari?

Dejstvo je, ker obstaja pozitivno dejstvo.

Pozitivno dejstvo je, saj obstaja dejstvo.

Če ni dejstva?

Ni pozitivno, ker obstaja pozitivno dejstvo, saj ni pozitivnega dejstva.

Če je pozitivno dejstvo?

Je dejstvo, ker je dejstvo, saj obstaja.

Če pozitivno dejstvo je, ker obstaja, obstaja dejstvo, saj je dejstvo.

Če pozitivnega dejstva ni, obstaja dejstvo, ker ni dejstva, saj obstaja pozitivno dejstvo.

Če dejstvo je, ker obstaja, obstaja pozitivno dejstvo, saj je.

Če dejstvo obstaja, ker je, je pozitivno dejstvo, saj obstaja.

Če dejstvo je, ker obstaja, je pozitivno dejstvo, saj obstaja.

Če dejstvo obstaja, ker je, obstaja pozitivno dejstvo, saj je.

Če ni dejstva, ker obstaja, obstaja pozitivno dejstvo, saj ga ni.

Če dejstvo obstaja, ker ga ni, ni pozitivnega dejstva, saj obstaja.

Če ni dejstva, ker obstaja, ni pozitivnega dejstva, saj obstaja.

Če dejstvo obstaja, ker ga ni, obstaja pozitivno dejstvo, saj ga ni.

(Da obstaja dejansko, obstoječe stanje stvari, je pozitivno dejstvo, kar je dejstvo.

Da je dejstvo, obstaja, kar je pozitivno dejstvo, ker obstaja (pozitivno dejstvo obstaja, saj je.

Da obstoječe, dejansko stanje stvari, ne obstaja, je negativno dejstvo, kar je dejstvo.

Da obstaja dejstvo, je, kar je negativno dejstvo, ker obstaja (negativno dejstvo je, saj obstaja)).

 Dejstva ni, ker ne obstaja.

Ne obstaja dejansko, obstoječe stanje stvari, kar ni ne pozitivno ne negativno dejstvo, kar ni dejstvo.

Če nimam dejstva, nimam stanja stvari.

Če nimam stanja stvari, nimam dejstva.

Wittgenstein glasno molči?

Filozof ne verjame v absurd.

Lahko molče govori o objektivni realnosti, ki je ne »vidi« ?

Če je ne »vidi«, ne govori, ker molči.

Če ne molči, saj govori, je ne »vidi«.

Če ne govori, ker ne molči, ga ni.

Ni ga, saj ni res, da ga »ni«, ker nima ‘Predmeta’.

Nima niti ‘predmeta’, saj je res, da ga ni, ker je res, da ga »ni«.

(Bi Wittgenstein, ki nima temelja, ne ‘Predmeta’, danes verjel v Temelj?

Ne.

Je filozof, ker ni religiozen.

Danes ne verjamejo v ‘Predmet’, saj »…nimajo…« temelja, ker imajo Temelj.

Niso filozofi, saj niso verni.)

Objektivna realnost je resnična objektivnost, če jo Wittgenstein »vidi«.

O njej molče govori.

Če jo filozof »vidi«, saj o njej govori molče, je resnična objektivnost objektivna realnost.

Če o njej ne molči, saj ne govori, ne govori, saj ne molči, ni niti objektivne resničnosti, ki je realna objektivnost, ne realne objektivnosti, ki je resnična objektivnost, niti ni resničnosti, ne realnosti, ne objektivnosti, ne subjektivnosti.

Kaj je?

Kako, da nekaj je, če ni nič?

Kaj je, če ni nič?

Kako naj se to vprašam, če me ni, ker me »ni«, saj me »ni«, ker me ni.

Če sem, saj sem (ne, ker »sem«), vem, saj ne verjamem, in ne verjamem, ker vem.

Tedaj ne eksistiram, saj ne bivam, ter ne bivam, ker ne eksistiram, saj sem.

Niti nisem, ker nimam Prihodnosti?

Sem, saj nimam niti Bodočnosti.

Kako naj rečem, da vem, če ne verjamem v absurd?

Tako, da sem religiozen?

Kako naj rečem, da ne verjamem, ker vem, saj nisem religiozen, ampak veren?

Če sem veren, nisem ateist, ki je religiozen.

Tudi kristjan je religiozen, ker ni ne ateist, niti ni veren.

Ateist ne verjame v Boga, zato ni veren, marveč religiozen.

Kako naj vem, saj ne verjamem, kako naj ne vem, ker verjamem, saj nisem ne veren ne religiozen?

Nimam ne Prihodnosti ne Bodočnosti.

Pot do resnice je sama resnica?

Da, če sem veren ali religiozen.

Razlika je le v ‘P(p)redmetih’ (‘p(P)redmetih’).

Če »…imam…« ‘Predmet’ , ker nimam ‘predmeta’, če ‘predmeta’ »…nimam…« , saj imam ‘Predmet’, imam tudi pot in resnico.

‘Predmet’ je onstran zavesti, ker ga »»ne vidim«« , saj ga ni, ker ga ni.

Ne ne eksistira ter ne ne biva, ker je: ne obstaja ne ne obstaja, ni neresničen ne resničen.

Je nič, ki nima biti.

Smrti ni?

Ne ne obstaja ne obstaja, ni resnična ne neresnična, saj je?

Je, ker je ni, saj ni neresnična ne resnična, ker ne obstaja ne ne obstaja?

Ni je, saj je, ker je ni?

Je, saj je ni, ker je?

Njena bit je ‘nič, ki nima biti’.

Tudi ‘Predmet’ je nič?

Tudi njegova bit je ‘nič, ki nima biti’.

Determinacija je negacija, negacija je determinacija.

Smrt je življenje, ‘Predmet’ je Temelj, življenje je smrt, Temelj je ‘Predmet’.

Kjer je smrt, ni življenja, kjer je Temelj, ni ‘Predmeta’.

Kjer je življenje, ni smrti, kjer je ‘Predmet’, ni Temelja.

Kaj je na koncu neskončne poti do resnice, ki je sama resnica?

Pot do resnice nima konca?

Je sama resnica, da po poti do resnice ne pridem do resnice, saj je pot neskončna?

Resnica je sama, ker ni resnica?

Bivam, saj eksistiram, ker eksistiram, saj bivam, ker nimam konca?

Potujem v neskončnost na mestu?

Prestopam mejo, ki ni prehodna?

 V eksistenci lahko na mestu stojim le, če bivam: takrat potujem v neskončnost, saj lahko eksistiram tako, da stojim le na mestu.

Stojim na meji.

Iz bivanja stopim v eksistenco, kjer bivam, iz eksistence pa v bivanje, kjer eksistiram.

Meje ni?

Bivanje je eksistenca, eksistenca je bivanje.

Meja je, ker nima zunanjega roba?

Tam je eksistenca, saj eksistiram?

Na meji?

Da, bivam na drugi strani, ker meja nima druge strani?

Tam eksistiram?

Eksistenca je bivanje, bivanje pa eksistenca?

Kje je meja?

Med bivanjem in eksistenco ter eksistenco in bivanjem?

Stopim na drugi breg meje, ki ima en sam rob?

Stopim na drugi rob meje, ki je, ker nima drugega brega?

Tam je eksistenca, ki je bivanje?

Tam ni ničesar, saj eksistiram in bivam?

Eksistiram na drugi strani, kjer bivam, saj na prvi strani eksistiram, ker ‘bivam’ ?

Na prvi strani bivam, saj ‘eksistiram’, na drugi pa bivam, ker ‘bivam’ ?

Meje med eksistenco in bivanjem ni, ker ima samo en rob.

Prvi je breg, drugi je rob: meje med njima ni.

Meja nima nobenega brega, samo rob.

Ima le breg, saj nima nobenega roba.

Je prvi breg na drugi strani?

Tam je rob?

Da, meje med bregovi ni: je le meja med robovi, ker nima drugega brega.

Oba brega sta prva?

Med njima je meja?

Le da sta oba roba druga?

Pot do resnice je resnica sama, če potujem brez konca?

Pridem na konec brez konca, če prestopim ‘mejo’, ki je ‘notranja’ meja.

(Zunanja meja je ‘meja’, ker »ni« notranja: notranja ‘meja’ »ni« meja, saj je zunanja.)

Prestopim mejo brez drugega brega?

Te meje ni, ker je ‘meja’ ?

Je ‘meja’, saj ni meja, ki je ni?

Meje ni, ker ni ‘meja’, ki je ni?

Meje ni, saj »je« ‘meja’.

Tudi ‘meja’ je, ker »ni« meja.

Le da na drugem bregu ‘meje’, ki ima en sam rob, ni eksistence.

Ta je na hrbtu bivanja, ki nima nobenega hrbta.

Kako naj sicer prestopim iz bivanja v eksistenco, ne da bi stopil v bivanje?

Kako naj stopim za hrbet meje tako, da stopim za hrbet ‘meje’?

Na hrbtu meje, ki nima hrbta, je ‘meja’: na hrbtu ‘meje’ je meja brez drugega brega?

Tako, da prestopim mejo med robovoma, ker je ni med bregovoma?

Tako, da prestopim ‘mejo’, ki ni meja, temveč ‘meja’ (ta nima hrbta, saj je meja: tudi ta nima hrbta, ker je ‘meja’)?

Je meja ista, saj je enaka?

Da, če ni ‘meja’.

Tudi ‘meja’ ni meja, če je enaka, ker je ista.

Meja je enaka, saj ni ista, le in samo, če je ‘meja’, ker ‘meja’ »ni« meja.

Takrat je ni, saj je prehodna.

Če ‘meja’ ni meja, ker »je« meja, je ‘meja’ ista, saj ni enaka.

Samo ter le takrat je ni, ker je prestopna.

(V prvem primeru je meja ‘meja’, saj ‘meja’ »ni« meja; v drugem primeru »je« ‘meja’ ‘meja’, ker ni meja.

Meja je ‘meja’, če »ni« meja; ‘meja’ »je« ‘meja’, če ni meja.

V tem je paradoks.)

Meje med eksistenco in bivanjem ni, saj je na hrbtu ‘meje’, ki drugega roba nima.

Drugače je ni, ker ima oba bregova, le da ni prehodna.

Na drugem bregu je eksistenca, na prvem pa bivanje: meja ima en sam breg, drugi je rob (ima samo en rob, drugi je breg).

Tudi ‘meja’ je meja: nima hrbta, saj »je« meja.

Na hrbtu meje, ki nima hrbta, je ‘meja’: meja »ni« ‘meja’.

Obe sta prestopni.

Meja je ista, ker ni enaka: na njenem hrbtu je ‘hrbet’ (hrbta nima nobena: meja je ista, saj »je« enaka, ‘meja’ »ni« meja, ker je enaka, saj ni ista; na hrbtu ‘meje’ »je« meja: meja »ni« ‘meja’, ker je brez hrbta).

Zunanja meja je zunaj, saj ni znotraj.

Notranja ‘meja’ je znotraj, ker ni zunaj.

Znotraj bivam, zunaj eksistiram, znotraj eksistiram, zunaj bivam?

Eksistenca je bivanje in bivanje je eksistenca.

Sicer meja »ni« meja, ampak ‘meja’: drugače ‘meja’ »ni« meja, saj je ‘meja’ (meja je meja, le če »je«, ker je ‘meja’ meja samo, če ni ‘meja’: ‘meja’ je ‘meja’, le če »ni«).

Zunanja meja je »notranja« : ‘meja’ »je« meja.

Notranja ‘meja’ »ni« zunanja: meja nima hrbta – »zunanja« ‘meja’ je meja.

Ta je ‘meja’, saj »ni« ‘meja’ (ni meja, ker »je« meja).

Kje je Prihodnost?

Na drugi strani ‘meje’ ?

Da, če je onstran meje Bodočnost.

Toda le, če ‘meja’ ni meja, ‘meja’ pa ni prestopna, saj je ni med bregovoma: prvi je rob, drugi je breg, drugi je rob, prvi je breg (rob je en sam, na drugi strani je rob: drugega brega nima, onstran je breg; na prvi strani ni roba, na drugi strani ni brega).

Dejstvo je, da stanje stvari obstaja.

Obstoječe stanje ni dejstvo.

Da je stanje stvari, ni dejstvo: da je dejstvo, obstaja dejstvo, da je stanje stvari.

Ni dejstvo, da je stanje stvari dejstvo.

Dejstvo pa je, da obstaja stanje stvari, ki ni obstoječe stanje.

Dejstvo je, da obstoječe stanje stvari ni stanje stvari.

Dejstvo obstaja?

Da, če je.

Je dejstvo?

Da, če obstaja.

Ni stanje stvari, ne obstoječe stanje stvari, ker je, saj obstaja.

Če obstaja, ni obstoječe stanje stvari, ne stanje, ker je.

Če imam negativno dejstvo, stanje stvari ne obstaja.

To je dejstvo.

Če nimam dejstva, nimam ne pozitivnega ne negativnega dejstva.

Tedaj stanja stvari ni, saj je, ker ne obstaja, saj ne ne obstaja?

Ni ga, ker ni res, da ni neresnično, ne resnično?

Ni ga, saj je?

Ni ga, ker ga ni: nima biti, saj njegova bit ni ‘nič, ki nima biti’.

Kaj je njegova bit?

Sploh je ni.

Se to lahko vprašam?

Ne.

Če rečem ne, sem se vprašal.

Lahko odgovorim?

Ne.

Če ne rečem ničesar, sem odgovoril.

Bit smrti je ‘nič, ki nima biti’.

Onstran zavesti, kjer ni ničesar, je ‘Predmet’.

Kaj je na drugi strani smrti?

Nič, ki ga sploh ni, ker ni smrt?

Življenje, ki ni smrt, saj ga sploh ni?

Smrt mi zvoni, ker sem živ?

Mi sploh nič ne zvoni, če sem mrtev?

Če sem mrtev, me ni: sem nič, ki nima biti, saj nisem sploh nič.

Smrt ni sploh nič.

Bit smrti je ‘nič, ki nima biti’, sploh nič pa nima nobene biti.

Kako naj rečem sploh nič, če sem živ?

Če sem mrtev, ne rečem nič, ker ne morem reči sploh nič.

Če bi lahko rekel sploh nič?

Ne bi imel Prihodnosti.

Če nimam te, ni Bodočnosti.

Če ni ne ene ne druge, me ni.

Ne, saj ni smrti.

Ni ne življenja ne smrti.

Če ni ne smrti ne življenja, ne bom umrl, ker sem večen, niti ne bom umrl, saj nisem večen.

Kaj je?

Sploh nič.

Po tem se ne morem vprašati, ker ni ne ‘Predmet’ ne Temelj.

Ontološkega korelata ni?

Je znotraj zavesti, kjer ni nič, je zunaj zavesti, kjer nič ni.

Zato se lahko vprašam po niču, ki ga sploh ni.

Ni stvaren, ne dejanski: ni dejanski, ne stvaren.6

1 Norec je, če ni norih?

Ni norih, če ni norcev?

Je življenje, kjer ni smrti?

Smrt je, kjer ni življenja?

Nikoli ne umrem?

Mrtev sem?

Je smrt življenje?

Je življenje smrt?

Ker je norec, saj ni norih?

Nisem nor?

Nikoli ne umrem?

Nor sem, ko sem mrtev?

Nikoli nisem mrtev (nisem nor)?

Ni norec mrtev?

Ni živ, ker je mrtev, saj ni mrtev, ker je živ?

Smrti ni, kjer je življenje?

Ni življenja, kjer je smrt?

Norcev ni, če ni smrti?

Ni življenja, če ni norcev?

Je norec nor?

Da, ni norec?

Smrt je del življenja?

Življenje je del smrti?

Če je norec nor, saj ni norec, je življenje smrt, smrt življenje?

Kjer je smrt, ni življenja?

Življenje je, kjer ni smrti?

2 Če je stavek, ki biva in eksistira, resničen, pomeni ontološki korelat stavka, ki biva ter eksistira.

Če je stavek, ki eksistira in biva, neresničen, pomeni stanje stvari stavka, ki eksistira ter biva.

Neresnični stavek ni resničen, resnični stavek ni neresničen.

Dejstvo je dejansko, obstoječe stanje stvari, ki ustreza resničnemu stavku.

Dejstvo je nedejansko, neobstoječe stanje stvari, ki ustreza neresničnemu stavku.

Prvo dejstvo je pozitivno, drugo negativno.

Stanje stvari je pomen stavka, njegov ontološki korelat, ne glede na resničnostno vrednost stavka.

Ontološki korelat je pomen stavka, njegovo stanje stvari, ne glede na resničnostno vrednost stavka.

Pozitivno dejstvo ustreza resničnemu stavku, ki biva in eksistira.

Negativno dejstvo ustreza neresničnemu stavku, ki eksistira ter biva.

Neresnični stavek, ki eksistira in biva, ustreza nedejanskemu, neobstoječemu ontološkemu korelatu.

Dejansko, obstoječe stanje stvari ustreza resničnemu stavku, ki biva ter eksistira.

Resnični stavek, ki eksistira in biva, pomeni ontološki korelat, ki mu ne ustreza noben stavek, ki biva ter eksistira.

Neresnični stavek, ki biva in eksistira, pomeni stanje stvari, ki mu ne ustreza noben stavek, ki eksistira in biva.

Resnični stavek pomeni ontološki korelat, ki mu ne ustreza noben stavek, ki biva ter eksistira.

Neresnični stavek pomeni stanje stvari, ki mu ne ustreza noben stavek, ki eksistira in biva.

Resnični stavek, ki biva ter eksistira, pomeni ontološki korelat (ki pomeni resnični stavek), ker ustreza dejanskemu stanju stvari.

Neresnični stavek, ki eksistira in biva, ustreza negativnemu dejstvu: ontološkemu korelatu (ki pomeni neresnični stavek), ki ne obstaja (ustreza nedejanskemu stanju stvari).

Če je stavek (ki biva ter eksistira) resničen, pomeni stanje stvari, ki ne obstaja ne ne obstaja, saj ontološkemu korelatu, ki ne ne obstaja ne obstaja, ne ustreza noben stavek (ki biva in eksistira).

Da obstaja ontološki korelat, je dejstvo; ker ne ne obstaja ne obstaja stanje stvari, ki je pomen bivajočega resničnega stavka (ki eksistira).

Ontološki korelat, ki ne obstaja ne ne obstaja, pomeni stavek, ki je resničen: njegova resničnost je onstran resničnostne vrednosti stavka, ki biva ter eksistira in eksistira ter biva. .

Če stavek (ki eksistira in biva) ni resničen, pomeni ontološki korelat, ki ne ne obstaja ne obstaja, saj stanju stvari, ki ne obstaja ne ne obstaja, ne ustreza noben stavek (ki eksistira ter biva).

Dejstvo je, da ontološki korelat ne obstaja; ker ne obstaja ne ne obstaja stanje stvari, ki je pomen eksistirajočega neresničnega stavka (ki biva).

Stanje stvari, ki ne ne obstaja ne obstaja, pomeni stavek, ki ni resničen: njegova neresničnost je na drugi strani resničnostne vrednosti stavka, ki eksistira in biva ter biva in eksistira.

Dejstvo je, da obstaja stanje stvari; saj ne obstaja ne ne obstaja ontološki korelat, ki je pomen bivajočega resničnega stavka (ki eksistira).

Ontološki korelat, ki ne obstaja ne ne obstaja, pomeni stavek, ki je resničen: njegova resničnost je onstran resničnostne vrednosti stavka, ki biva ter eksistira in eksistira ter biva.

Pozitivno dejstvo pomeni resnični stavek, ki eksistira in biva (resnični stavek ustreza obstoječemu ontološkemu korelatu).

Stanje stvari je dejstvo, ki ne obstaja; obstaja dejstvo, da je dejstvo, ki ne obstaja.

Da je dejstvo, ki ne obstaja, je dejstvo, ki obstaja (obstoječi ontološki korelat).

Stanje stvari pomeni stavek, ki je resničen, ker pozitivno dejstvo pomeni resnični stavek, ki eksistira in biva (resnični stavek ustreza obstoječemu ontološkemu korelatu).

Negativno dejstvo pomeni neresnični stavek, ki biva ter eksistira (neresnični stavek ustreza stanju stvari, ki ne obstaja).

Da je dejstvo, ki ne obstaja, je dejstvo, ki obstaja (obstoječi ontološki korelat).

Stanje stvari je dejstvo, ki ne obstaja; obstaja dejstvo, da je dejstvo, ki ne obstaja.

Ontološki korelat pomeni stavek, ki ni resničen, saj pomeni negativno dejstvo neresnični stavek, ki eksistira in biva (neresnični stavek ustreza obstoječemu stanju stvari).

Kaj pomeni resnični stavek, če nekaj pomeni?

Neresnični stavek?

Kaj pomeni ta?

Da stavek, ki je resničen, ne eksistira ter ne biva.

Tudi stavek, ki ni resničen, ne biva in ne eksistira?

Da, to pomeni resnični stavek.

Neresnični stavek pomeni resnični stavek: resnični stavek pomeni neresnični stavek.

Resnični stavek, ki eksistira ter biva, ne pomeni ničesar razen ontološkega korelata (ki je pomen bivajočega in eksistentnega stavka, ker je onstran njegove resničnostne vrednosti).

Pomeni samo to, da biva ter eksistira, saj ni neresničen.

Tudi neresnični stavek ne pomeni ničesar drugega: ni resničen, ker eksistira in biva.

Prvi biva ter eksistira in ne eksistira ter biva: pomeni drugega, ki ne pomeni prvega.

Drugi pomeni prvega, ki ne pomeni drugega: drugi eksistira in biva ter ne biva in eksistira.

Če prvi pomeni drugega, drugi ne eksistira, prvi biva.

Če pomeni drugi prvega, biva drugi, prvi ne eksistira.

Resnični stavek pomeni neresničnega, neresnični resničnega.

V prvem primeru biva prvi, drugi ne (saj eksistira).

V drugem primeru drugi biva ter eksistira, prvi ne (ker eksistira in biva).

Je eksistenca bivanje?

Ne, bivanje je eksistenca.

Je bivanje eksistenca?

Da, eksistenca je ‘eksistenca’.

Tudi bivanje je ‘bivanje’, saj eksistira.

Rečeno drugače.

Če obstaja dejansko stanje stvari, je ontološki korelat.

Stanje stvari je, če ontološki korelat dejansko ne obstaja.

Pozitivnemu dejstvu ustreza resnični stavek, negativnemu neresnični.

Drugi stavek pomeni prvega, prvi pomeni drugega?

Prvi pomeni drugega, drugi pomeni prvega?

Ontološki korelat je ontološki korelat, ker je stanje stvari?

Stanje stvari je stanje stvari, saj je ontološki korelat.

Ontološki korelat je ontološki korelat, ker je ‘ontološki korelat’ (ontološki korelat je, saj je dejstvo, da obstaja stanje stvari).

Stanje stvari je stanje stvari, ker je ‘stanje stvari’ (stanje stvari je, saj je dejstvo, da obstaja ontološki korelat).

Dejstvo je, da je ‘ontološki korelat’, ker je ‘stanje stvari’ ?

Dejstvo je, da je ontološki korelat, saj je dejstvo, da obstaja stanje stvari, ker je ‘stanje stvari’ ?

Dejstvo je, da je stanje stvari, saj je dejstvo, da obstaja ontološki korelat, ker je ‘ontološki korelat’ ?

Da ontološki korelat obstaja, je dejstvo, ni pa dejstvo obstoječe stanje stvari?

Da stanje stvari obstaja, je dejstvo, ni pa dejstvo obstoječi ontološki korelat?

Je dejstvo, da je ‘stanje stvari’, saj je ‘ontološki korelat’ ?

Da stanje stvari je, ker obstaja, je pozitivno dejstvo.

Negativno dejstvo je, da je ontološki korelat, saj ne obstaja.

Dejstvo je, da je stanje stvari ontološki korelat, ta pa stanje stvari?

Dejstvo je, da je ontološki korelat stanje stvari, to pa ontološki korelat?

Dejstvo je, da je ontološki korelat ‘stanje stvari’, stanje stvari pa ‘ontološki korelat’.

Dejstvo je, da je stanje stvari ‘stanje stvari’, ker je ontološki korelat.

Dejstvo je, da ontološki korelat ni stanje stvari, stanje stvari pa je ontološki korelat.

Dejstvo je, da je ontološki korelat stanje stvari, stanje stvari pa ni ontološki korelat.

Dejstvo je, da je ‘ontološki korelat’ ontološki korelat (saj je dejstvo, da obstaja stanje stvari, ker je ‘stanje stvari’), saj ni ‘stanje stvari’ stanje stvari (ker je dejstvo, da obstaja ontološki korelat, saj je ‘ontološki korelat’), stanje stvari, ki je ‘stanje stvari’, pa je ontološki korelat, ki ni ontološki korelat, ampak ‘stanje stvari’ (ni ontološki korelat, ki je ontološki korelat, ampak ‘stanje stvari’)? 

Če je ontološki korelat, ni stanje stvari; če je stanje stvari, ni ontološki korelat?

Stavek je resničen, če ničesar ne pomeni?

Da.

Pomeni, da ni resničen.

Stavek ni resničen, če ne pomeni ničesar?

Da, je Pravljica.

Ta je resnična.

Stavek pomeni le to, da ni resničen oziroma je resničen?

Pomen stavka je stanje stvari, njegov ontološki korelat, ne glede na resničnostno vrednost stavka.

Pomen stavka je ontološki korelat, njegovo stanje stvari, ne glede na resničnostno vrednost stavka.

3 Če stavek ‘Sredi travnika raste lepo drevo.’ ni resničen, ne obstaja noben ontološki korelat (stanje stvari), kar je negativno dejstvo: to obstaja, saj je dejstvo, da je stanje stvari ontološki korelat, ker ne obstaja nobeno dejstvo.

Če stavek ‘Sredi travnika raste grdo drevo.’ ni resničen, ne obstaja noben ontološki korelat (stanje stvari), kar je negativno dejstvo: to obstaja, saj je dejstvo, da je stanje stvari ontološki korelat, ker ne obstaja nobeno dejstvo.

Dejstvo je, da obstaja negativno dejstvo, saj obstaja negativno dejstvo, da je dejstvo.

Dejstvo je, da obstaja pozitivno dejstvo, ker obstaja pozitivno dejstvo, da je dejstvo.

Dejstvo je, saj ne obstaja, ker ni negativno dejstvo?

Dejstvo ni, saj ne obstaja, ker ni pozitivno dejstvo?

Dejstvo je, saj ne obstaja ne ne obstaja: dejstvo ni, ker ne ne obstaja ne obstaja?

Lahko rečem, da je, če ne obstaja ne ne obstaja?

Če ne ne obstaja ne obstaja, lahko rečem, da ni?

(Negativno dejstvo je nedejansko (neobstoječe) stanje stvari; obstoječi (dejanski) ontološki korelat je pozitivno dejstvo; dejstvo je, saj ne obstaja: dejstvo ni, ker ne obstaja.)

Če je, ni negativno dejstvo, saj ne obstaja?

Če ni, ni pozitivno dejstvo, ker ne obstaja?

Dejstvo je negativno in pozitivno.

Dejstvo je pozitivno ter negativno.

Je, saj ne obstaja, in ni, ker ne obstaja.

Ni, saj ni pozitivno, ter je, ker ni negativno.

Je in ni: ne obstaja ter ne obstaja.

Ni in je: ni pozitivno ter ni negativno.

Dejstvo je in ni ter ni in je, saj ne obstaja?

Da.

Stanje stvari je ontološki korelat – je dejstvo, ki ne obstaja.

Da to dejstvo obstaja, je pozitivno dejstvo.

Ontološki korelat je stanje stvari – je dejstvo, ki ne obstaja.

Da to dejstvo ne obstaja, je negativno dejstvo.

Dejstvo, ki je pozitivno ter negativno, je in ni ter ni in je.

Ni dejstvo, ki je (je dejstvo, ki obstaja, saj ni).

Ni dejstvo, ki ni (je dejstvo, ki ne obstaja, ker je).

Dejstvo, ki je, je ontološki korelat (stanje stvari).

Dejstvo, ki ni, je stanje stvari (ontološki korelat).

(Če stavek pomeni le to, da je resničen, ker ni resničen, in da ni resničen, saj je resničen, kaj pomeni stavek, da je stanje stvari ontološki korelat, ki ni stanje stvari, ter da je ontološki korelat stanje stvari, ki ni ontološki korelat (stanje stvari je ontološki korelat, če ni stanje stvari: tedaj je ontološki korelat stanje stvari, če ni ontološki korelat; stanje stvari je, ker je ontološki korelat, saj je ‘stanje stvari’, ontološki korelat je ‘ontološki korelat’, ker je stanje stvari?)

Ontološki korelat je stanje stvari, ki ni ontološki korelat, natanko takrat, ko je stanje stvari ontološki korelat, ki ni stanje stvari.

To je tedaj in le takrat, ko je ontološki korelat isti, ne pa enak kot stanje stvari, stanje stvari pa ni enako, marveč isto kot ontološki korelat.

Ter vice versa.

Ontološki korelat je enak, ne pa isti kot stanje stvari, stanje stvari pa ni isto, temveč enako kot ontološki korelat.

Kdaj je stanje stvari zgolj ontološki korelat?

Kdaj je ontološki korelat le ‘stanje stvari’ ?

Kdaj je ontološki korelat samo stanje stvari?

Kdaj je stanje stvari le ‘ontološki korelat’ ?

Ko je stanje stvari, saj ne obstaja ne ne obstaja?

Ko ne ne obstaja ne obstaja ontološki korelat, ker ni?

Ko ni stanje stvari, saj ne ne obstaja ne obstaja?

Ko ne obstaja ne ne obstaja ontološki korelat, ker je?

Stanje stvari je, saj ni, in ni, ker je, saj ne obstaja ne ne obstaja.

Ontološki korelat ni, ker je, ter je, saj ni, ker ne ne obstaja ne obstaja.

Stanje stvari je isto kot ontološki korelat?

Ontološki korelat pomeni, da ni enak kot stanje stvari.

Stanje stvari pomeni, da ni isto kot ontološki korelat?

Ontološki korelat je enak kot stanje stvari.

Pomeni stanje stvari ontološki korelat, ki pomeni stanje stvari – če ne obstajata ne ne obstajata?

Ne eksistirata ne bivata, ker sta, saj nista: nista, saj sta.

To je dejstvo?

Da, obstaja.

Dejstvo je, da obstaja stanje stvari, ki ustreza resničnemu stavku?

Eksistira neresnični stavek, ker je ontološki korelat, saj je.

To dejstvo obstaja?

Dejstvo obstaja, ker je, in je, saj obstaja, ker stavek, ki eksistira, ne pomeni nič drugega, kot to da biva.

Stavek ki biva pa ne pomeni, da je dejstvo, saj obstaja; niti da obstaja, ker je: pomeni le to, da eksistira.

Je dejstvo, da stavek biva, saj obstaja dejstvo, da stavek eksistira?

Prvi stavek je isti, ne pa enak, drugi pa enak, ker je isti?

Prvi stavek je dejstvo, saj obstaja, ter obstaja, ker je – saj stavek ne biva ne eksistira?

Drugi stavek biva in eksistira ter eksistira in biva, ker ne ne obstaja ne ne ne obstaja?

Je dejstvo, saj obstaja, ker obstaja, saj je, ker ničesar ne pomeni, le da je resničen?

Ni resničen?

Da, je resničen: pomeni stanje stvari, ki je ontološki korelat – ta ni resničen ne neresničen?

Stanje stvari je pomen stavka, ki eksistira, saj biva, ter biva, ker eksistira: saj ne pomeni ontološkega korelata?

Ontološki korelat pomeni stanje stvari?

To je dejstvo, ki ne obstaja?

Da, če resničnemu stavku, ki eksistira (neresničnemu stavku, ki biva), ustreza dejstvo (obstoječe, dejansko stanje stvari).

To dejstvo je, ker obstaja, saj ne obstaja dejstvo, ki ni?

To dejstvo obstaja, ker ni, saj je dejstvo, ker ne obstaja?

Dejstvo je in ni, saj obstaja, ker ni, ter je, saj ne obstaja?

Dejstvo je in ni, ker ne obstaja, saj ni, ter je, ker obstaja?

Primaren je ‘ontološki korelat’, ne pa »stanje stvari«.

Obstaja stanje stvari, saj je ontološki korelat: primarno je dejstvo, ki je, ker ne obstaja, ne pa, da je, saj obstaja.

Je dejstvo, ki ne obstaja?

Dejstvo obstaja, ki ni?

Drugo je sekundarno.

Dejstvo ne biva (eksistira), ustreza pa stavku, ki eksistira (biva) in je resničen.

Dejstvo ne eksistira (biva), ustreza pa stavku, ki biva (eksistira) ter ni resničen.

Normalni stavek (propozicija) biva (eksistira) in je resničen, ker ne obstaja?

Propozicija (normalni stavek) eksistira (biva) ter ni resnična, saj ne obstaja?

Pomeni stanje stvari, ki je onstran resničnostne vrednosti stavka (ta eksistira in biva ter biva in eksistira), ker ontološki korelat ne ne obstaja ne obstaja?

Pomeni ontološki korelat, ki je na drugi strani resničnostne vrednosti stavka (ta biva ter eksistira in eksistira ter biva), saj stanje stvari ne obstaja ne ne obstaja?

Je to dejstvo, ki ne biva ne eksistira, je pa stanje stvari, ki je, ker je ontološki korelat, ki ne obstaja ne ne obstaja, saj normalni stavek ustreza dejstvu, ne pa stanju stvari, ki ne ne obstaja ne obstaja, ne ontološkemu korelatu, ki je?

Je to dejstvo, ki ne eksistira ne biva, je pa ontološki korelat, ki je, ker je stanje stvari, ki ne ne obstaja ne obstaja, saj propozicija ustreza dejstvu, ne pa ontološkemu korelatu, ki ne obstaja ne ne obstaja, ne stanju stvari, ki je?

Dejstvo je, da je stanje stvari, ker obstaja (ne obstaja) ontološki korelat.

Da je ontološki korelat, saj ne obstaja (obstaja) stanje stvari, je dejstvo.

Dejstvo, da je stanje stvari, ker obstaja ontološki korelat (da je ontološki korelat, saj obstaja stanje stvari), ustreza propoziciji.

Dejstvo, da je ontološki korelat, ker ne obstaja stanje stvari (da je stanje stvari, saj ne obstaja ontološki korelat), ustreza normalnemu stavku.

Dejstvo je, da propozicija pomeni ontološki korelat, ki je, ker obstaja stanje stvari?

Dejstvo je, da pomeni normalni stavek stanje stvari, ki ni, saj ne obstaja ontološki korelat?

Je dejstvo, da propozicija pomeni stanje stvari, ki ni, ker ne obstaja ontološki korelat?

Dejstvo je, da normalni stavek pomeni ontološki korelat, ki je, saj obstaja stanje stvari?

Je dejstvo, da obstaja ontološki korelat, saj je stanje stvari – ker propozicija pomeni?

Dejstvo je, da ne obstaja stanje stvari, saj ni ontološki korelat, ker pomeni normalni stavek?

Je dejstvo, da ne obstaja ontološki korelat, saj ni stanje stvari, ker pomeni propozicija?

Dejstvo je, da obstaja stanje stvari, saj je ontološki korelat – ker normalni stavek pomeni?

Normalni stavek pomeni, da je resničen, saj je pomen ontološkeg korelata, ki je pomen propozicije?

Propozicija pomeni, da je resnična, ker je pomen stanja stvari, ki je pomen resničnega stavka?

Normalni stavek pomeni, da ni resničen, saj je pomen stanja stvari, ki je pomen propozicije?

Propozicija pomeni, da ni resnična, ker je pomen ontološkega korelata, ki je pomen neresničnega stavka?

Je normalni stavek resničen ali ne, če ne pomeni ne stanja stvari ne ontološkega korelata?

Propozicija ni resnična ali je, če ne pomeni ne ontološkega korelata ne stanja stvari?

Če ne pomeni ne stanja stvari ne ontološkega korelata, je resnična propozicija ista, saj je enaka normalnemu stavku, ki ni resničen?

Če ne pomeni ne ontološkega korelata ne stanja stvari, ni resnični normalni stavek, ki je enak, isti kot neresnična propozicija?

Če ničesar ne pomenita, ker sta ista, saj sta enaka (sta enaka, ker sta ista), je pleonazem tavtologija, tavtologija pa pleonazem?

Če nista ista, saj sta enaka, ne enaka, ker sta ista?

Nista ne pleonazem ne tavtologija, saj nista resnična ne neresnična.

Sta enaka, ker nista ista; ista, saj nista enaka?

Danes »»ne vidim«« dalj od ‘Predmeta’ ?

Ni ga, ker ga ni, saj ne obstaja ter ne ne obstaja: je na koncu brez konca?

Pot do resnice je sama resnica?

Nima ne začetka ne konca?

Na začetku je Temelj, ker konca »»ne vidim«« ?

»»Ne vidim«« začetka: »»ne vidim«« Temelja?

Je ‘Predmet’ Temelj, ta pa ni ‘Predmet’ ?

Če to verjamem, nisem obsojen na svobodo, saj moram biti svoboden?

Imam Prihodnost, ker nisem prisilni nevrotik (saj »…nimam…« ‘Predmeta’)?

Ne morem iz bunkerja, ker »…imam…« ‘predmet’, saj sem svoboden: imam Bodočnost (obsojen sem na svobodo)?

Stojim na mestu v eksistenci, ker bivam?

Bivam na mestu, saj eksistiram?

Prestopam mejo, ki ni prehodna, ker potujem na konec Bodočnosti.

Ta nima konca.

Njen konec je na začetku večnosti, ki se nikjer ne začne.

Če »…nimam…« Prihodnosti, prestopim ‘mejo’, saj potujem na konec večnosti.

Tam je ‘Predmet’.

Večnost nima začetka.

Na začetku Prihodnosti je Temelj.

Če ni diahronega premika na konec (začetek) resnice, nimam ne ‘predmeta’ ne Temelja ne temelja ne ‘Predmeta’, ker me sploh ni?

Me ni, če »…imam…« Temelj?

Umrl bom, saj sem večen?

Nekaj je, ker ni treba?

Dvomim lahko le v to, o čemer ni dvoma?

Sem, saj ni dvoma?

Ni dvoma, da »sem« ?

Nimam meja, ker sem prestopil notranjo ‘mejo’ (ni je med eksistenco in bivanjem)?

Nimam ‘meja’, saj sem prešel zunanjo mejo (ni je med bivanjem ter eksistenco)?

Meja je ‘meja’, ta pa meja: ‘meja’ je primarna, meja pa sekundarna?

Razcep pade na mejo, ne pa na ‘mejo’ ?

Ni onstran meje ničesar razen ‘predmeta’ ?

Enaka ‘meja’ je ista kot ista meja (enaka meja ni enaka kot ‘meja’, marveč ista), ker »…nimam…« Temelja?

Prestopil sem ‘mejo’, saj nimam Bodočnosti?

Če nimam Prihodnosti, ne morem iz kavarne, ker sem svoboden?

Ne vem, da »…imam…« Bodočnost, saj ne verjamem v ‘Predmet’ ?

Ne verjamem, da moram šteti do konca, ker sem svoboden?

Ne verjamem, da sem na mestu, saj ne verjamem, da »sem« (in vice versa)?

Ne verjamem, da eksistiram ter bivam in bivam ter eksistiram?

Ne verjamem, da lahko dvomim le v to, o čemer ni dvoma?

Vem za smrt, ker vanjo ne verjamem?

Umrl bom jutri, ne danes?

Jutri je danes, saj danes ne bom umrl?

Nikoli ne bom umrl?

Ne kristjan: po smrti živi v nebesih?

Tudi ateist ne, ker je religiozen kot kristjan, ki ni veren?

Ateist ne verjame v nebesa: ima Boga, saj je religiozen?

Primaren je ‘Predmet’, ker ne verjamem v Boga; nimam nebes, saj sem veren.

Verjamem v smrt, ker zanjo ne vem.

Živim samo enkrat, saj sem večen.

Je ‘Predmet’ čuden?

Smrt?

Bit smrti je ‘nič, ki nima biti’ ?

‘Predmet’ je smrt, smrt je življenje?

Temelj je ‘Predmet’, ki ne obstaja ne ne obstaja?

Če verjamem v intencionalno zavest, »…nimam…« ‘meje’ ?

Če »…imam…« mejo, nisem veren, ker sem kristjan, ateist . . .?

Ni kristjan ateist, saj je plankar?

Tudi ateist je plankar, ker ni kristjan?

Nisem plankar, saj bom umrl?

»»Ne vidim«« , ker sem veren?

»»Ne vidim«« na konec neskončnosti, saj nisem religiozen?

Motim se, ker imam prav, saj nisem ne ateist, ne kristjan . . . ?

Nisem religiozen, ker se ne motim, saj nimam prav?

Sam sem, ker verjamem v Temelj?

Dvomim lahko le v to, o čemer ni dvoma: »…nimam…« Prihodnosti?

Doma sem na koncu večnosti?

Prihajam iz Utopije, ki je metafora?

Je pravljica Pravljica, saj je resnična?

Danes resnice »…ne vidim…« , ker »sem« (verjamem, da eksistiram, saj bivam: verjamem, da »sem«, ker sem . . .)?

Kristjan ima večnost, saj ni ateist?

Ateist nima večnosti, ker je kristjan?

4 Je svet organon?

Vsak del nosi vse in vse vse?

5 Drevo je predmet?

Da, drevo je stvar?

Ta ni predmet?

Ne, predmet je drevo?

Drevo ni stvar?

Ne, stvar je predmet.

Predmet je drevo, ker je stvar »predmet«.

Predmet je drevo, saj je »stvar« predmet.

»Drevo« je predmet?

»Predmet« je drevo?

Ni eksistenca bivanje?

Bivanje je eksistenca?

6 ‘Predmet’ ne obstaja ne ne obstaja: ni nič, ki »je«, niti ni nič, ki ga ni.

Ne ne eksistira.

Temelj ne ne obstaja ne obstaja: ni nič, ki »ni«, niti nič, ki je.

Ne ne biva.

‘Predmet’ je, ker ni Temelj.

Temelj je, saj ni ‘Predmet’.

Temelj je ‘Predmet’, ta pa Temelj.

‘Predmeta’ »…nimam…« , ker »…imam…« objektivno realnost.

»…Nimam…« realne objektivnosti, saj »…imam…« Temelj.

Je onstran zavesti, kjer ni ničesar, drugačen in boljši ‘Predmet’ ?

Kakšen Temelj je zunaj zavesti, če nimam ne temelja ne ‘Predmeta’ ne ‘predmeta’ ?

Kaj je danes na drugi strani zavesti, če nisem ne avtonomen ne heteronomen?

Kdor ni ne heteronomen ne avtonomen, ni v moji zavesti.

Ne ve, ker verjame, niti ne verjame, saj ve.

Ne ve, ker ve, niti ne verjame, saj verjame.

Lahko to vem, ker verjamem, verjamem, saj vem, verjamem, ker verjamem, vem, saj vem?

Ne, ker »…nimam…« ‘Predmeta’.

Ne, saj »…imam…« Temelj.

Tega nimam v zavesti: to je v zavesti, ker ni to.

Tudi to je v zavesti, saj ni to.

Tudi . . . V zavesti je ‘Predmet’, ker »…nimam…« Temelja.

Nič ni onstran zavesti: ‘Predmet’ je Temelj.

Tudi Temelj »…imam…« , saj »…nimam…« ‘Predmeta’.

Temelj je ‘Predmet’.

                                                                                                  Damjan Ograjenšek, filozof .

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja