Kam hodi veter spat?

S poti v Prihodnost.

Od kod Humu zavest, ki se zaveda predmeta?

Hume se tega ne zaveda?

To se zaveda zavestno in nezavedno?

Če se ne, se ne zruši Descartes, marveč on sam?

Descartes se samega sebe zaveda zavestno?

Za nezavedno ne ve?

To Hume ve?

Da je zavest?

Sebe se ne zaveda?

Filozof zase ne ve ne zavestno ne nezavedno?

Nima identitete v izkustvu, ker sklepa na to zunaj izkušnje?

Kaj tam pove, kjer nima identitete?

Kar je povedal v izkustvu?

Da onstran izkušnje nima izkustva o Humu?

Zaveda se, saj se zaveda, ne pa Huma?

Ker je Hume?

V izkušnji?

Ne, v izkustvu?

V izkustvu?

Da, ni ga v izkušnji?

V izkustvu se zaveda v izkušnji, v tej pa v izkustvu?

Vzrok, da se zaveda v izkušnji, nima posledice v izkustvu?

Posledica, da se zaveda v izkušnji, nima vzroka v izkustvu?

Zaveda se vzročnosti v izkušnji ter sklepa na to v izkustvu brez vzroka?

Tudi v izkustvu se zaveda samega sebe?

 Sklepa na to v izkušnji, saj ni tam nobenega saj?

Od kod Hume v izkustvu, če ga ni v izkušnji?

Tam ga ni, ker (saj) tako sklepa v izkustvu?

Ni ga v izkustvu, ne v izkušnji, saj je v izkustvu?

V izkušnji ga ni, ne pa v izkustvu, ker je v izkušnji?

Je v izkustvu?

V izkušnji ni saj-a, saj v izkušnji ni ker-a?

Ni vzroka, da je v izkušnji, je pa v izkustvu?

Je tam vzrok, da je v izkušnji?

Ne sklepa v izkušnji po vzročnosti, da je v izkustvu?

Huma v izkušnji ni?

Je pa v izkustvu, kjer nima nobenega vzroka, ker tako sklepa v izkušnji?

Kdo sklepa na Huma v izkušnji, kjer ta nima izkustva?

Tudi v izkustvu ga ni, saj tam nima izkustva?

Kje torej je, če ga ni v izkušnji, ne v izkustvu, niti v izkustvu, ne v izkušnji?

Kaj pove o sebi zunaj izkustva, ker ga tam ni?

Kaj pove v izkušnji, kjer ni nobenega Huma?

Na vzročnost se je navadil v izkustvu, kar vzročno sklepa od onstran?

Tam se ni navadil na Huma?

Se ni tam navadil na Huma, na Huma pa ‘tam’ ? 

Na Huma se je navadil tam, ne pa na ‘Huma’ ?

Na tega se je navadil tam?

Kje?

Na drugi strani zavesti, saj ta nima druge strani?

Na robu meje, ki ima en sam breg?

Meje ni, ker biva, saj eksistira?

Je prestopna, ni pa prehodna?

Kaj je zunaj meje, če onstran ni ker-a, ne saj-a?

Rob, ker je meja brez brega?

Breg?

Je meja brez roba?

Ničesar?

Zavest nima zunanjosti, saj ima mejo?

Ta ni prestopna, je pa prehodna?

Znotraj je ni, ampak je zunaj?

Ker ni prehodna, saj je prestopna?

Ni zunaj, ampak je znotraj?

Dveh bregov nima, marveč en rob?

Nima nobenega roba, temveč en breg?

Zunaj?

Ne, znotraj?

Znotraj?

Da, zunaj?

Hume ne sklepa vzročno na Huma?

Ni ‘Hume’, ker je tam?

Je Hume Hume, saj vzročno sklepa na ‘Huma’ ?

Ni »tam« ?

Na drugi strani meje, ker zavest nima zunanjosti?

Onstran zavesti, ki meji z mejo?

Kdo torej manjka Humu, saj je ta ‘Hume’ ?

Kdo manjka Humu, ker je Hume Hume?

Cogito, ergo sum?

Descartes ali Kartezij?

Če Rene ni Hume, kdo manjka Renatusu?

Renatus?

Renatus ni Hume?

Kdo je Rene?

Hume ni Renatus, ampak je ‘Hume’ ?

Kdo »je« Hume (če je Rene Rene, saj je Renatus)?

‘Hume’ ali Hume?

»Hume« ?

Ni ta Rene, ne Renatus?

‘Hume’, ki ni Rene?

Morda Hume, ki ni Renatus?

Ni Hume ‘Hume’ ?

Toda Hume ni Renatus, Renatus pa je Rene, Rene pa ni ‘Hume’ ?

Rene ni Hume, je pa Renatus?

Ta ni ‘Hume’, ‘Hume’ pa ni Hume?

Je na drugi strani zavesti, ki nima zunanjosti, ‘Hume’ ali Rene?

Ta ni Renatus?

Renatus, ki je Rene, ali Hume?

Je ‘Hume’ Hume, ki ni Renatus, ali Rene, ki ni Hume?

Ni onstran ‘Huma’ Renatus, ker Hume ni Rene?

Hume ni na drugi strani Renatusa, ki je Rene?

Zunaj tega nikogar ni?

Mimo ‘Huma’ ?

Tudi Rene »ni« Renatus?

Saj »je« Hume »Hume« ?

‘Hume’ pa »ni« Hume?

Na drugi strani meje je Descartes, ki je Kartezij?

Če med Humom in Humom ni meje?

Ker je ‘Hume’ Hume, ta pa »ni« ‘Hume’ ?

Rene ni Rene, »je« pa Renatus?

Zunaj Reneja je Hume, Renatus pa ni Rene?

Onstran Huma je ‘Hume’, saj je Hume ‘Hume’, ‘Hume’ pa je ‘Hume’ ?

Kdo je »Hume«, če je Descartes Kartezij?

Kdo pa je Hume, če je Renatus Rene?

Hume, ki je Hume, ali ‘Hume’, ki »je« Hume?

‘Hume’, ki ni ‘Hume’, ali Hume, ki je Renatus?

Ta je Rene, Hume pa ni Hume?

Kam stopi Hume, ki je ‘Hume’, če preide mejo Renatus?

Ni na drugi strani zavesti (ki meji z mejo) Rene?

Tam ni nikogar razen »Huma« ?

Renatus?

Ne Renatus?

Ta je tam kot Rene, Rene pa je ‘tam’ kot Renatus?

Da, ker je tam ‘Hume’, Hume pa je ‘tam’ ?

Hume ima vzrok, saj je Hume?

Ker je enak Descartes isti Rene, saj ni enak?

‘Hume’ nima vzroka?

Tudi Hume nima vzroka?

Enak Kartezij ni isti Renatus?

Vzrok ima ‘Hume’, ker ima vzrok Rene, ne pa Renatus?

Ta je Rene?

Ima vzrok Renatus, ne pa Rene?

Če je Renatus Rene, ki ni »Hume«, ima vzrok Hume, ne pa ‘Hume’ ?

Je zunaj zavesti Rene, ki »ni« Hume, je pa Renatus?

Onstran meje je ‘Hume’, ne pa Rene?

Saj Hume ni Renatus, Renatus pa »je« Rene?

Kdo je »Renatus«, če ni ‘Hume’ ?

Kdo je Hume, če ni »Rene« ?

Renatus Rene?

‘Hume’ je Rene Renatus?

Hume ‘Hume’ ?

»Hume« ni Hume, ‘Hume’ pa »je« Hume?

‘Hume’ Hume?

Se je prvi navadil na drugega zunaj izkušnje, ker je Rene onstran zavesti?

Ni Hume na drugi strani Renatusa?

Rene je Renatus v izkustvu, saj za to nima vzroka?

Ker je Hume ‘Hume’ ?

Vsak je na svoji strani meje, ki ima le eno stran?

Vzročno?

Meje sploh ni, saj eksistira, ker biva?

Nima zunanjosti, kjer je ‘meja’ ?

Tudi znotraj je ‘meja’, saj meja »ni« ‘meja’ ?

Ta nima nobene strani, ker je prestopna?

Na eni strani je vzrok, na drugi posledica?

Ju ‘meja’ poveže, loči pa ne?

Ju loči tako, da ju ne poveže?

To pa z obema stranema, saj je prestopna (niti ne biva, ne eksistira)?

Znotraj zavesti, ki nima zunanjosti, zunaj zavesti, ki nima notranjosti?

Meja »je« ‘meja’ ?

Ni je, ker je?

Tudi ‘meja’ je, saj je ni?

Ker »ni« meja?

Na drugi strani ‘meje’ je meja, saj meja nima druge strani?

Tam je ‘meja’ ?

Ta je ‘meja’, ki druge strani »nima«?

Na obeh straneh je prestopna meja?

‘Meja’ ni meja, če meja »ni« meja?

‘Meja’ ni meja, če je meja prehodna?

‘Meje’ pa ni?

Če prestopim mejo, ki nima druge strani, preidem obe strani ‘meje’, ki ni meja?

Je ‘meja’, ki »ni« meja?

Prehodna meja pa »je« ‘meja’ ?

Kam potujem, če prestopim mejo, ker potujem na konec zavesti?

Kaj torej »»vidim«« na drugi strani ‘meje’, če ‘tam’ meje ne vidim?

Meja ima le eno stran?

Manjka ji ‘meja’ ?

‘Meja’ »je« meja, saj je ‘meja’ prehodna?

»»Nimam««  nobenega vzroka, da prestopim obe njeni strani?

‘Meja’ »ni« meja, ker nima strani?

Kaj manjka ‘meji’, ki »ni« meja?

»…Ničesar…« , saj je ‘meja’ ?

Kaj je torej Temelj, ker je ‘Predmet’, saj nimam »…ničesar…« ?

Ničesar »…nimam…« mimo Temelja?

Ta je ‘Predmet’ ?

Temelj »ni« ‘Predmet’ ?

Meja je, če ni ‘meja’ ?

Ker nima druge strani?

Ima le eno stran, saj ni na drugi »…ničesar…« ?

Ni ‘meja’, ker je prestopna, ni pa prehodna?

Je prehodna, ni pa prestopna, saj »je« ?

Potujem na konec regressusa ad infinitum, ker samo napredujem?

Napredujem, saj le potujem?

Nazaj, ker nimam Prihodnosti ?

Smrt sem postavil na stran, saj umrem le od kruha?

Ne verjamem v absurd, ampak v smrt, ker zanjo ne vem?

Paradoks: umrem od Resnice, saj ne gre zame?

Ta je na koncu, ki se nikjer ne konča?

Če nisem filozof, prispem tja z limito?

Nikoli pa do limite?

Rečeno drugače.

Descartova formula (mislim ter sem) ni trdna, ker je Kartezij?

Tudi Kartezijeva formula, da je Descartes, ni trdna, saj je, ker misli?

Se Kartezij spomni Descartesa, saj se Descartes ne spomni Kartezija?

Descartes misli, da je Kartezij, Kartezij pa misli, da je Descartes?

To ve Descartes, ker je Descartes?

Tudi Kartezij tega ne ve, saj je Descartes?

Je Kartezij Descartes, Descartes pa ni Kartezij?

Descartes je Kartezij, Kartezij pa je Descartes?

Descartes misli, da je Kartezij?

To ve Kartezij, ne pa Descartes?

Kaj misli Descartes, če tega ne ve?

Da je Descartes, ker je Kartezij?

Kaj ve Descartes, saj tega ne misli?

Da ni Kartezij, če ne misli tega Kartezij?

Je Kartezij Descartes?

To ve Descartes, ki ne misli da je Kartezij?

Ni Descartes Kartezij?

Kartezij, ki je Descartes, tega ne ve?

Če Descartes tega ne misli, ker je Kartezij?

Ta ve, da ni Descartes?

Ne misli tega?

Descartes pa ve, da ni Kartezij, saj misli, da je Descartes?

Kaj ve Kartezij, če tega ne misli, ker je Descartes?

Da je Kartezij?

To misli, saj tega ne ve?

Kaj misli Descartes?

Ne ve tega, ker je Kartezij?

Da je Descartes, saj to ve, ker tega ne misli?

To ve?

Ni Kartezij, saj je Kartezij?

Tudi Descartes to ve, ker ne ve?

Saj ni Descartes?

Je Kartezij?

Ne, Descartes?

Ta ni Descartes, ker je Descartes, saj je Kartezij?

Česa se torej zaveda Descartes, ker se Kartezij zaveda, da ni Descartes?

Da Kartezij to ve?

Saj je Descartes Kartezij?

Česa se zaveda Kartezij?

Descartes se ne zaveda, da je Kartezij?

Da ve to Descarte, ne ve pa, da je Descartes?

Tega se Kartezij zaveda, ker ni Kartezij?

Descartes to ve, saj se zaveda, da je Kartezij?

Descartes ve, ker ne ve, se pa zaveda?

Saj je Kartezij?

Tudi ta je Descartes?

Le da se zaveda, ker ve, ve pa, saj se zaveda?

Samega sebe?

Da, ker je Descartes?

Ta se zaveda, da je Descartes, ne ve pa, da je Renatus?

Koga se torej zaveda Rene, ki ve, da ni Renatus, ne ve pa, da je Rene?

Sebe?

Se Renatus ne zaveda samega sebe, saj se zaveda, da ni Rene, ker tega ne ve?

Ve Renatus, da je Renatus?

Ne zaveda pa se, da je Rene?

Kaj ve Rene?

Kar se zaveda, saj tega ne ve?

Da je Rene?

Je Renatus Rene?

Rene je Rene, ker je Renatus?

Mislim, saj sem Rene? 

Renatus?

Rene?

 Cogio, ergo sum Renatus?

»Hume« ?

Renatus Rene?

»Renatus« ?

Hume, ki je Rene, ali Rene, ki je ‘Hume’ ?

Je torej Hume Rene, ni pa »Hume« ?

Kdo je Hume, če ni Renatus?

Kdo je »Hume«, če ni ne Rene ne Renatus?

Je ‘Hume’ »Hume«, če ni Hume?

Če ni ‘Hume’, ne Hume, kdo je »Hume« ?

Hume, ki je ‘Hume’, ker ni »Hume« ?

Kje je Hume?

Na drugi strani meje, če je Rene Renatus?

Tam je »Hume« ?

Meja ima en sam rob?

Ni tam Rene, na bregu pa ‘Hume’ ?

‘Tam’ je Renatus, saj je Rene?

Sem Hume ali Renatus, Rene ali ‘Hume’, »Renatus« ali »Hume«, »Hume« ali »Rene«, Renatus ali Rene, Hume ali ‘Hume’, Rene ali Renatus, ‘Hume’ ali Hume?

Cogito, ergo »sum« ?

»Mislim«, torej sem?

Ker imam idejo Boga, saj sem Kartezij, ne pa Renatus?

Ker sem svoboden, saj nisem Bog, ki je bog, niti Rene, ki ni Descartes?

Sem Renatus, ker sem Rene?

Rene je Renatus?

Je Bog popoln, saj je svoj vzrok, ker je bog?

Tudi sam nisem popoln, saj verjamem v Boga?

Ne, pa v boga, ker sem Renatus, saj sem Rene?

Tudi sholastik verjame v Boga, ne pa v boga, ker ni Renatus?

Je Rene?

Ne, sholastik?

Renatus ni pred sholastikom, saj ni Rene?

Tudi ta ni Renatus, ker je korak pred sholastikom?

Oba je ustvaril Bog?

Reneja Bog, ki je bog, Renatusa, ki je Rene, pa bog, ki je Bog?

Je bog Bog, Bog pa bog?

Saj se bog ni spomnil sholastika, ne pa Boga?

Koga se spomni Bog, če se spomni boga, ne pa sholastika?

Renatusa, ki je Rene? 

Reneja Renatusa?

Obeh?

Da, boga?

Boga, ker je ustvaril sholastika?

Ni Bog ustvaril Reneja, Descartes pa ni sholastik?

Saj se je bog spomnil Boga, ker Rene ni Renatus?

                                                                                    Damjan Ograjenšek, filozof

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja